Fahrenheit 666

Fahrenheit 666

Funderade ett bra tag över namnet/adressen på bloggen. Kanske mest av allt att den skulle vara begriplig på flera språk. Ser ingen anledning begränsa mig till endast 9 miljoner eventuella läsare i ett avlägset hörn av europa.

Givetvis härrör det från Ray Bradburys roman Fahrenheit 451. Som behandlar bokbränning i ett kontrollsamhälle och en man som gör uppror emot det när han inser situationens allvar. Men också en liten reflektion över den egendomliga sammanträffande att det streckodsystemet som används på varor har förutom den 13 siffriga koden även tre kontrollstreck som motsvarar värdet sex i den egentliga 13 siffriga koden.

Men det är inte nog där utan dessutom kommer denna enkla lilla slump: www förkortningen av World Wide Web. Bokstaven v eller w i det hebreiska alfabetet motsvarar siffervärdet 6 enligt den hebreiska/kabbalistiska siffermagin alltså www = 666.

Tolkningen går att diskutera.

Har svårt tro att de som utvecklade streckkodsystemet inte skulle ha känt till siffrorna. Eller att ingen som var med och utveckalde internet skulle ha känt till detta. Utan att vara vidskeplig kan man fundera över lämplighetan i det. (menar blott att betydligt mindre saker än så har fått tokstollar som Siewert We Are Satans People Öholm och hans gelikar att sätta morgonkaffet i halsen) Eller är just symboliken så viktig?

Det är förmodligen bara en slump men symboliken blir rätt så kuslig i skenet av texten ur uppenbarelseboken 13:16-18 “Och det kommer alla, små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta gifva sig ett märke på sin högra hand eller på sina pannor, och gör så, att ingen kan kopa eller sälja, utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här är visdomen. Den som har förstånd, han räkne ut vilddjurets tal; ty det är en människas tal, och dess tal är sexhundra sextiosex.” 

Fahrenheit 666

Thought about the name/address for the blog for quite a while. Mostly because I didn’t want to limit myself to only 9 million possible people in a remote corner of europe.

Of course it derives from Ray Bradburys novel Fahrenheit 451. A score about burning books in control society and a man who rebels when he understands the severity of the situation. But also a reflection of the weird circumstance that the EAN bar code system for goods has besides the 13 digit code also three guard lines with the equivalent of the digit six in the actual 13 digit code.

But that’s not enough, there is also this little coincidence: www short for the World Wide Web. The letter v or w in the hebrew alphabet has the numerical value six in the hebrew/kabbalistic numeral magic (Gematria).

That interpretation can of course be discussed.

Though I have a problem believing those who developed the bar code system would have been unaware of the numbers. Or that none of those who developed the internet would not have known about this. Without being superstitious one can question the suitability of this. (fools like Siewert We Are Satans People Öholm and his likes would have choked on their morning coffe over far lesser issues than this one) Or is this particular symbolic that important?

It’s probarbly just a coincidence but that symbolic is a bit eerie in the light  of the book of Revelations 13:16-18: Also it causes all, both small and great, both rich and poor, both free and slave, to be marked on the right hand or on the forehead, so that no one can buy or sell unless he has the mark, that is, the name of the beast or the number of its name. This calls for wisdom; let him who has understanding reckon the number of the beast, for it is a human number, its number is six hundred and sixty-six.

Lyssnar på  Listening to: Ministry No W

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Fahrenheit 666

  1. Salt says:

    Kan dina sexor misstolkas av Wasp-Sivert och gelikar ? Mjo… förmodligen. Hänvisar till den gamla klassikern; http://www.youtube.com/watch?v=SzHS0QP7bro

    🙂

    Mycket intressant blogg! Ser fram emot att få läsa mer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s