Wtc7 Niels Harrit

Wtc7 Niels Harrit

Var på ett föredrag härom veckan med den danske vetenskapsmannen Niels Harrit. Föredraget handlade framför allt om world trade center 7 som väldigt många inte ens känner till också rasade den 11e september 2001. Själv fick jag reda på att wtc 7 rasade 2004 och det är nog något som fått många att fundera.

Måste erkänna att jag hittills inte brytt mig speciellt mycket om termitens vara eller icke vara vad gäller 9/11. Det har ju redan från början varit så solklart att den officiella sagan om vad som hände den dagen inte stämmer. Men just det material jag råkat ta del av över nätet gällande termit har inte berört mig i någon större utsträckning. Men Harrit förklarade på ett väldigt enkelt sätt hur de kommit fram till detta genom att studera dammet från world trade center. Många tänker säkert jag likt jag själv gjorde att det är klart det finns både järn och aluminium på platsen efter det som inträffade. Varför det material de hittat i dammet är just termit. Termit brinner med en temperatur på 2400 till uppåt 3000 grader celsius. Vilket hjälper till förklara hur world trade center husen förintades. Kontorsbränder och flygbränsle räcker helt enkelt inte till för att smälta stålbalkar.

Här togs även Larry Silversteins avslöjande uttalanden upp. Samt det bisarra faktum att nyhetsrapporteringar gick ut om att det 7:e huset hade rasat innan det ens hade ägt rum.

NIST National institute of standards and technology´s officiella slutrapport och animeringar var minst sagt tankeväckande. Där det syns klart och tydligt att det inte går till på det sätt som NIST hävdar. Att WTC7 helt enkelt inte kollapsar på det sätt som beskrivs.
Rekommenderar länken nedan för mer information runt NIST och rapporten. Som dröjde sju år att prestera!
http://www.ae911truth.org/

NIST hävdar att world trade center 7 rasade på grund av vanliga kontorsbränder som skulle ha fått stålet att att vekna menar även att det inte längre brann vid rastillfället. Inte undra på att över 1300 arkitekter, ingenjörer och konstruktörer ifrågasätter den officiella konspirationsteorin.

De övertygande sekvenserna med David Chandler där han kommenterar själva kollapserna av world trade center 1 och 2. Känner ju till sedan tidigare att husen inte kollapsade på ett normalt sätt men här syns ju helt tydligt att husen sprängs och mer eller mindre förintas i luften.

Jämförelsen och filmsekvenserna med andra byggnader har vi sett en del. Här tillkom för mig en ny sådan Mandarin hotel i beijing som fattade eld under det kinesiska nyårsfirandet 2009 och brann i fem, sex timmar och där hela byggnaden lär ha varit övertänd inom en kvart. Den står fortfarande.

Det hela var mycket bra upplagt av en mycket underhållande föredragshållare. Viss språksvårighet fanns det dock då föredraget hölls på “skandinaviska”.

Gå och se Niels Harrit om ni kan och får chansen där ni bor.

Wtc7 Niels Harrit

Went to a lecture last week by the Danish scientist Niels Harrit. The lecture dealt largely with the World Trade Center 7, which many do not even know also collapsed on September 11th 2001. In 2004 I first heard that WTC 7 had also collapsed and it is probably something that prompted many to think.

Must admit I have not bothered much about wether thermite had anything to do with  9 / 11. It has already from the beginning been so obvious that the official story of what happened on that day is not true. But the material I happened to take part of  on the net regarding thermite has not touched me in any significant way. But Harrit explained in a very simple manner how they arrived at that conclusion by studying the dust of the world trade center. Many people certainly think like myself  it is clear that both iron and aluminum is found on the site after what happened. Why the materials they found in the dust is thermite. Thermite burns at a temperature of 2400 to top 3,000 degrees Celsius. Which helps to explain how the world trade center buildings were destroyed. Office fires and jet fuel is simply not enough to melt steel beams.

He also brought up Larry Silverstein reveling statements. And the bizarre fact that news reports went out stating that the 7th house had collapsed before it had even taken place.

NIST National Institute of Standards and Technology’s official final report and animations were thought provoking to say the least. Where it appears clearly that what NIST claims does not add up with reality. That WTC7 simply does not collapse in the manner that NIST claims.
Recommend the link below for more information about NIST and the report. Which it took seven years to accomplish!

http://www.ae911truth.org/

NIST claims that the World Trade Center 7 collapsed because of ordinary office fires which would have softened the steel, NIST also claims that it no longer burned at the moment of collapse. No wonder that over 1,300 architects, engineers and designers question the official conspiracy theory.

The compelling sequences with David Chandler, where he comments on the collapse of the World Trade Center 1 and 2. Since long known that the houses do not collapse in a natural manner, but here it can be seen clearly that the houses are blown up and more or less destroyed in the air.

Comparisons and film sequences with other buildings we have seen some. Here came to me a new one Mandarin Hotel in Beijing, which caught fire during the Chinese New Year celebrations in 2009 and burned for five, six hours and the whole building was apparently over lit  in 15 minutes. It stands still.

It was all very well structured, a very entertaining speaker. Some language difficulty, however, as  the lecture was held in “Scandinavian”.

Go and see Niels Harrit if you can and get the chance where you live.

Lyssnar på  Listening to: Ministry Lies Lies Lies

Advertisements
This entry was posted in 9/11 and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s