Charles Berlitz and William Moore: The Philadelphia Experiment

Charles Berlitz och William Moore: The Philadelphia Experiment
Den sanna historien bakom Project Invisibility

Jag vet inte hur många av er läsare som känner till Philadelphia Experimentet?
Här är en bok som är skriven för att klargöra frågan om det mycket beryktade projektet
att göra ett fartyg osynligt för radar. Projektet påstås ha ägt rum på Philadelphias
örlogsvarv 1943, fartyget ska ha varit jagaren Eldridge.
Här framställs den mystiske Carlos Miguel Allende eller Carl M Allen som påstår sig ha
bevittnat händelsen. De likaledes mystiska omständigheterna runt
Morris K Jessups självmord, som påstod sig ha gjort ett genombrott i sin forskning
om Philadelphia experimentet bara några dagar innan han dog.
Boken berör några rykten som är svåra att bekräfta och en del intervjuer
däri en del uppgiftslämnare vill vara anonyma, vilket gör dem något mindre trovärdiga. 
Naturligtvis gör det också boken lite mindre trovärdig. Jag vet inte om
nyare reviderade upplagor av denna bok eller nyare böcker
i ämnet har med ytterligare upplysningar eller identiteter för att ge
informationen lite mer vikt.
Författarna följer också ledtråden om Albert Einstein och
den förenade fältteorin samt några andra forskare med anknytning
till marinen och Projekt Rainbow.

Boken kommer egentligen inte till någon slutsats i frågan trots att den tar upp flera
underliga omständigheter som gäller projektet. Naturligtvis förnekar USA:s flotta
att ett sådant projekt skulle ha ägt rum. Men om vi kunde lita på vår militär,
våra regeringar och media att vara sanningsenliga kunde vi alla bara vara glada
och somna om och låta dem ta hand om våra barn och besluta vad som är bäst för oss.
Jag tuggar hellre min egen mat.

Icke desto mindre är den här boken fortfarande mycket läsvärd även om den kanske
ger upphov till fler frågor än den faktiskt besvarar.

“om Philadelphia Experimentet aldrig har hänt som det beskrivs, vad var det då som
faktiskt skedde i ett högsäkerhets område i Philadelphia:s örlogsvarv i oktober 1943?”

Av Charles Berlitz och William Moore

192 sidor

Publicerad av Granada Publishing 1979

Charles Berlitz and William Moore: The Philadelphia Experiment
The true story behind Project invisibility

I dont know how many of you readers are familiar with the Philadelphia Experiment?
Here is a book that is written to clearify the matter of the much rumored project
to make a ship invisible to radar. The project supposedly took place at the Philadelphia
naval shipyards in 1943 and the ship is supposed to have been the destroyer Eldridge
Here is featured the mysterious Carlos Miguel Allende or Carl M Allen.
That claims to have witnessed the incident. The likewise mysterious circumstances around the suicide of Morris K Jessup who claimed to have made a breakthrough in his research on the Philadelphia experiment just days before he died. As well as some hard to confirm rumors and some interviews. Some who remain anonymous which makes them a bit less credible which of course makes the book a bit less credible. I dont know if newer revised issues of this book or newer books on the subject have further information or identities to render the information some weight. Here the authors also follow leads involving Albert Einstein and the unified field theory and a few other scientists related to the navy and Project Rainbow.

 
The book really does not come to a conclusion on the subject although it features several strange and interesting circumstances relating to the project. Of course the us navy denies that any such project would ever have taken place. However, if we could  trust our military and goverments and media to be truthful we could all just be happy and go back to sleep and let them take care of our children and decide whats best for us.
But id rather chew my own food.  

Never the less this book is still very readable altough it maybe raises more questions
then is actually answered.

“if the Philadelphia Experiment never happened as described, what actually did happen in a high security area of the Philadelphia Navy Yard in october 1943?”
 

By Charles Berlitz and William Moore

192 pages

Published by Granada Publishing 1979

 

 Lyssnar på   Listening to: Misfits Halloween


 

Advertisements
This entry was posted in Books and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s