Så ett frö/Plant a seed

Läsaren Salt:s kommentar till förra blogginlägget om Food, inc var så tänkvärt att jag kände det behövde följas upp.
Sedan människan började bedriva jordbruk har vi sparat på fröer, så kallat utsäde, för kommande år. Detta lär det bli stopp för inom kort. För den biologiska mångfaldens bevarande så skall allt som får odlas godkännas av EU. Det som sås skall registreras, artcertifieras godkännas och kvantitativa begränsningar införas. Detta EUdirektiv ska gälla senast 31 december. Vi har inte så mycket att säga till om nu längre i sverige. För min del vill jag mena att vi är kapabla att klara av den biologiska mångfalden utan att något överstatligt organ lägger sig i. Det har vi gjort sedan urminnes tider.   
Detta skall regleras av Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) och internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV). Här måste allt utsäde certifieras, artbestämmas och godkännas. De kvantitativa begränsningarna skall främst regleras genom att priserna höjs. Det åläggs odlarna att ansöka om tillstånd för sin odling och sin önskade typ av utsäde. Mängden måste godkännas. All handel med icke certifierade typgodkända fröer förbjuds.

På vilket sätt det skulle bidra till den biologiska mångfalden att vissa växter inte längre kommer odlas eller i alla fall i mindre skala tycks för mig obegripligt. Låter som nyspråk.

Nu kanske folk tänker -vad spelar det för roll om jag får ha en krukväxt i köket eller inte? Men problemet ligger inte riktigt där. På sikt kommer jordbrukare och vi alla i europas förenta stater få samma problem som de har i USA. Titta bara på dokumentärfilmen Monsantos värld för att få en tydligare bild av den kriminella verksamhet som dessa giganter till livsmedelsproducenter äger makten att utöva mot sina konkurrenter eller dissidenter kanske man lika gärna kan skriva.

Det råder ingen större tvekan om att EUoch storföretagen knyter greppet hårdare om oss medborgare. Det här direktivet kan rent ekonomiskt innebära slutet för många ekologiska småodlare och lanthandlar. Såvida inte EU beslutar ge dessa ökade subventioner. Eller nu kanske dessa hellre ska gå in i (inte odla grödor branschen). (Se den ironiska bloggen “Ojordbruket” ovan)

Här kommer vi givetvis tillbaka till gurkdebatten som rasade i början av sveriges inträde i EG/EU. Tragiskt nog fick vi rätt vi som varnade för standardiseringen av grödor. I och med det här kan de helt enkelt styra och ställa som de vill med vad som får odlas och inte. På sikt kan alla tvingas övergå till GMO bastardiserade växter vars följdverkningar på sikt vi inte ens känner till.

The reader Salt’s comment to the previous blog post on Food, Inc. was so thoughtful that I felt it needed to be monitored.
Since humans started farming, we have saved the seeds, for future years. This will there soon be an end to. For the sake of biodiversity preservation all that can be grown has to be approved by the EU. All seeds will  have to be registered, typeified approved and quantitative restrictions will be imposed. This EU directive should apply no later than December 31. We don´t have much to say for ourselves anymore in Sweden. For my part I would say that we are able to manage biodiversity without any supranational body settles in. We have done so since time immemorial.
This shall be regulated by the Community Plant Variety Office (CPVO) and the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). Here, any seed is certified, type of species determined and approved. The quantitative limits shall be regulated primarily by price increases. It requires growers to apply for permission for their cultivation and their desired type of seed. The amount must be approved. All trade in uncertified approved seeds will be prohibited.

In what way it would contribute to the biodiversity that certain plants will no longer be grown or at least on a lesser scale seem to me incomprehensible. Sounds more like newspeak.

Now maybe people will think, what does it matter if I am allowed to have a potted plant in the kitchen or not? But that´s not quite the problem here. Eventually, farmers and all of us in the United States of Europe have the same problems they have in the U.S. Just look at the documentary film Monsanto’s world to get a more clear picture of the criminal activity of those giant food producers. The power they have to exercise against their rivals or dissidents one might as well be writing.

There is not much doubt that EU and big business ties their grip harder on us citizens. This directive can be the financial death knell for many ecological Small farmers and country stores. Unless the EU decides to give them increased subsidies. Or maybe now they prefer to go into the (not growing crops industry). (See the ironic blog “Subsidies for not growing pigs” above)

Here, we naturally return to the “cucumber debate” that raged at the beginning of Sweden’s entry into the EC / EU. Tragically, we were right we who warned of the standardization of crops. With this they can simply decide whatever they want with what can be cultivated and not. In time, we might all be forced to switch to GMO bastardised plants whose long term effects we don´t know the result of.

Lyssnar på Listening to: Cattle Decapitation Regret and the grave

Advertisements
This entry was posted in Documentary, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s