Ian Crane BP oil spill, population reduction and the end of an age DEL 1/PART 1

För allt i världen läs det här.
I Sverige fick vi höra för första gången i maj att läckan var tätad, sedan visade det sig att så inte var fallet. Så fick vi besked i juni som inte heller stämde föra att till sist i juli få höra att locket locket lagts på. Sedan var det bra och här hemma var det som bortglömt i media. Men jag läste ur nyhetskällor från USA att läckan tätades först i september. 44 % av alla nyheter i USA handlade under sommaren om den här miljökatastrofen. Svenska massmedia gör inte sitt jobb! Och huruvida läckan är tätad eller ej vet vi ännu inte.

Ian Crane har tidigare jobbat inom oljeindustrin för företaget Schlumberger. Han ägnar sig numera åt djupgående geopolitik. Det som fick honom att ändra sin livsväg var när han var i Kuwait och jobbade med att släcka brinnande oljekällor efter första Gulfkriget 1991. Då han upptäckte att fakta på platsen inte stämde överens med det påstådda scenariot. Han fann bevis för att USA låg bakom de brinnande källorna och den efterföljande miljökatastrofen. Till skillnad från vad media lät meddela. (Det finns mycket mer att skriva om Irak och det förfärliga tillstånd som råder i landet. Lär nog få anledning återkomma till ämnet vad det lider.)

Föredraget började ganska obehagligt med bild efter bild efter bild på oljeskadade fåglar döda fiskar och förgiftade stränder. Sedan intervjuades några av de som bor runt mexikanska golfen. En del tycktes väl medvetna om toxiciteten i vattnet medans andra visade sig vara totalt ignorant och lät sina barn bada i vattnet. Ett barn sade att det kliade på kroppen efter att ha badat i havet.

Några veckor före Deepwater Horizon exploderade sålde BP:s VD Tony Hayward av aktier i BP till ett värde av 1,2 miljoner pund ungefär en tredjedel av hans aktieinnehav. Detta skulle ju kunna vara en slump, men att han också betalade av lånen på sitt hus tyder på att han visste att något förebådade och att han sannolikt skulle förlora sin inkomst. Tony Hayward hade en lön från BP på över en miljon pund om året. Närmare en miljon svenska kronor i månaden. Plus bonusar på 1- 2 miljoner pund per år. Vilket är lite talande.

Men om detta bara skulle vara en slump så…

Sålde Goldman Sachs av 44 % av sitt aktiekapital i BP i mars kort före Deepwater Horizon katastrofen. Mycket ovanligt för en investment bank. Detta pekar helt klart på att de hade kännedom om att aktiekursen skulle falla. Goldman Sachs är ju inte kända för att ha rent mjöl i påsen.

För att neutralisera råoljan som läckt ut så har BP medgivit att de sprayat mer än 1,1 miljoner gallon av lösningsmedlet COREXIT, (då kan man undra hur mycket de egentligen har sprayat ut över mexikanska golfen.) Detta för att neutralisera oljan som det så fint heter. Sanningen är den att oljan inte försvinner utan döljs nere i vattnet istället för att flyta upp till ytan. COREXIT är cirka 9 gånger giftigare än råolja, toxiciteten, graden av giftighet är 1,2 ppm för COREXIT medans råoljans är 11,2. DÄRTIL L HAR COREXIT INTE BARA SPRAYATS ÖVER HAVET UTAN ÄVEN ÖVER LAND! Förutom de tusentals människor i USA som insjuknat efter kontakt med havet. Så har även folk insjuknat som bara har badat i pooler och andra har insjuknat efter att ha ätit fisk eller skaldjur. Ett antal av dessa har dött.

Det har varit en hel del debatt om vilka medel som skulle användas. Det finns betydligt mer miljövänliga alternativ och BP hemlighåller en del av innehållet och följdverkningarna. Folk som arbetade med COREXIT när Exxon Valdez gick på grund har fått livsbestående åkommor. Corexit tar syre ur vattnet och dessutom ligger oljan en bit under ytan och hindrar solljuset från att tränga ner i havet. Med följden att havet långsamt dör.

Bilder som visade president Barack Obama badande i Florida var tagna inom ett militärt område med rent vatten. Det var bara spel för gallerierna.  Samtidigt som mexikanska golfen förklarades ren och ofarlig åkte Obama på semester i nordöstra USA så långt bort från mexikanska golfen som möjligt. Där det bara rinner kalla strömmar norrifrån.

Vi kan för vår del hoppas att det inte förs med golfströmmen till våra hemtrakter.

I nästa del av Ian Crane BP oil spill, population reduction and the end of an age får vi bland annat stifta bekantskap med våra gamla vänner Halliburton…

Tur man inte åkte på 70 000 tons of metal

http://www.ianrcrane.co.uk/

http://deesillustration.com/

For everything in the world read this.

Here is a small commentary on a lecture by Ian Crane: BP oil spill, population reduction and the end of an age. For those who missed it or did not know this was happening, I can say that it was perhaps the best lecture I have witnessed. Crane is a highly skilled and entertaining presenter. If you are depressed by this serious matter? Hold on, a little sun will rise at the end of the abstract.

In Sweden, we first heard in May that the leak was sealed, then it turned out that was not the case. Then we were informed in June, that wasn´t correct either, then in July we were told that the lid was put on. Then that was that and the issue was forgotten in the media. But I read news from the U.S. the leak was sealed only in September. 44% of all news in the U.S. during the summer was about or related to this environmental disaster. Swedish mass media do not do their job! And whether the leak is sealed or not we still don´t know yet.

Ian Crane has worked in the oil industry for Schlumberger. He is now engaged in  deep geopolitics. What made him change his path in life was when he was in Kuwait working, extinguishing burning oil wells after the first Gulf War in 1991. Then he discovered the facts on the ground did not correspond with the alleged scenario. He found evidence that the U.S. was behind the burning oil wells and the subsequent environmental disaster. Unlike what the media did announce. (There is much more to write about Iraq and the miserable conditions in that country. Got plenty of reason to return to the topic.)

The lecture got off quite uncomfortably with picture after picture of oiled birds, dead fish and polluted beaches. Then some of the people living around the Gulf of Mexico were interviewed. Some seemed well aware of the toxicity of the water while others proved to be totally ignorant and let their children swim in the water. One child said that it felt itchy on the body after bathing in the sea.

A few weeks before the Deepwater Horizon exploded BP’s CEO Tony Hayward sold BP shares worth 1.2 million pounds about a third of his shareholdings. This could well be a coincidence, but that he also paid off the loans on his house suggests that he knew something had a foreboding that he would probably lose his income. Tony Hayward had a salary from BP of over a million pounds a year. Nearly one million Swedish crowns a month. Plus bonuses of 1-2 million pounds per year. Which speaks a little for itself.

But if this would just be a coincidence then …

Goldman Sachs sold 44% of its issued share capital of BP in March shortly before the Deepwater Horizon disaster. That’s unusual for an investment bank. This indicates clearly that they were aware that the stock price would fall. Goldman Sachs is known for lurking in murky waters.

In order to neutralize the crude oil that leaked, BP has admitted they have sprayed more than 1.1 million gallons of solvent COREXIT, (then you might wonder how much they really have sprayed out over the Gulf of Mexico.) This is to neutralize the oil to use a euphemism. The truth is that oil does not disappear but is hidden down in the water rather than float to the surface. COREXIT is about 9 times more toxic than crude oil,  the degree of toxicity is 1.2 ppm for COREXIT while crude oil is 11.2. AND COREXIT HASN´T  JUST BEEN SPRAYED ABOVE THE SEA  BUT ALSO  ABOVE LAND! In addition to the thousands of people in America who have fallen ill after contact with the sea. So, even people fell ill just after having bathed in swimming pools and others have fallen ill after eating fish or shellfish. A number of them have died. There are more to come.

There has been considerable debate about which measures would be used. There are several much more environmentally friendly alternatives and BP conceal some of the content and consequences. People who worked with COREXIT when the Exxon Valdez ran aground have life-lasting ailments. Corexit takes oxygen from the water and the oil contained bit below the surface and prevents sunlight from penetrating into the sea. With the consequence that the is sea slowly dying.

Pictures showing Barack Obama bathing in Florida was taken in a military area with only clean water. (Just smoke and mirrors folks nothing to worry about.) While the gulf of Mexico was declared safe Obama went on vacation in northeastern USA as far away the gulf of Mexico as possible. Where there is only a cold current flowing southwards.

We for our part, can hope the Gulf Stream won´t bring this waste to our homestead.

In the next part of Ian Crane BP oil spill, population reduction and the end of an age, we will meet with our old friends Halliburton …  and more on the actual incident.

Luckily I am not going to 70 000 tons of metal!

http://www.ianrcrane.co.uk/
http://deesillustration.com/

Advertisements
This entry was posted in BP oil spill, Politics and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s