Ian Crane BP oil spill, population reduction and the end of an age DEL2/ PART2

…och det var väl kanske ingen större överaskning att Halliburton skulle vara inblandade även här. Halliburton som tjänar enorma belopp på kriget i Irak samtidigt som de fortsatt avlöna sin förre vd Dick Cheney sedan han hoppat av bolaget för att bli USA:s vice president. Som sedermera avlönade honom efter att han avgått från sin post i vita huset.

Är det inte typiskt att Halliburton var de som fick uppdraget att säkra borrhålen under Deepwater Horizon? BP hade allvarliga synpunkter på Halliburtons förfarande och beordrade dem att ändra tillvägagångsätt. Medans Schlumberger som skulle besikta och godkänna tätningen (Tätningen och besiktningen får inte utföras av samma företag.) Varnade för att det inte skulle hålla, gjutningen vibrerade och höll på att ge vika. Varefter Schlumbergers personal ringde fastlandet och blev hämtade med helikopter bara några timmar innan oljeriggen exploderade.

 Varningarna ignorerades!

I styrelsen för Schlumberger satt vid den här tiden Jamie Gorelick som avgick från företagets styrelse i juni 2010 eftersom hennes juridiska representation av BP stod i konflikt med uppdraget i Schlumberger.

Jamie Gorelick satt i styrelsen för Fannie Mae som svindlade bort mångmiljardbelopp i dollar från de amerikanska småspararna. Hon var även med och utformade 9/11 kommissionen vilken 67% av dess medlemmar anser vara korrumperad.

Några av de viktigaste vittnena till händelsen Robert Kaluza och Ronald Sepulvado har vägrat vittna i Deepwater Horizon förhören och åberopat det 5:e tillägget till USA:s konstitution. Vilket skyddar vittnen från att tvingas att ange sig själva. För att “åberopa det femte” är att vägra att besvara en fråga eftersom svaret skulle kunna ge självkomprometterande bevis för ett olagligt beteende bestraffas med böter, straff eller förverkande.

Det enda sättet att tvinga dem till förhör är genom (subpoena) att kalla inför rätta i senaten. USA:s representantshus röstade med 420 röster mot 1 för att de skulle höras med hjälp av subpoena. Men senaten avslog det. Det är just en fin demokrati.

Vilka är det ni skyddar?

Vad är det vi gömmer här?

Crane berättade att Rockefeller stoppade Henry Ford från att utveckla elbilen redan 1896! Det är ganska fantastiskt att de senaste elprylarna i hemmen är ute efter 6 månader medans vi fortfarande efter 140 år färdas med motorer som bränner olja. Han anser också att peak oil också bara är en myt för att hålla oljepriserna uppe.

Matthew Simmons som gick ut och kritiserade BP offentligt efter Deepwater Horizon. Fann efter att mexikanska golfen evakuerades den 23:e juli på grund av den tropiska stormen Bonnnie, så ändrades koordinaterna på den kamera som övervakade oljeläckan. Till ett annat borrhål som hade gått förlorat. Medan BP meddelade att läckan var tätad uttalade sig Matthew Simmons återigen offentligt och avslöjade bedrägeriet. En vecka senare hittades han död i sitt badkar. Med diagnosen: ett tidigare okänt hjärtfel i kombination med drunkning.

Det var just lämpligt för BP att han dog efter det uttalandet. BP som även anlitat XE för hanteringen av krisen efter Deepwater Horizon katastrofen. XE var tidigare kända under namnet Blackwater. En legosoldatsarme eller privat säkerhetstjänst som fått kontrakt för enorma belopp under kriget i Irak. Där de har gjort sig kända som förbrytare och förbjudits att verka av Irak. De har varit inblandade i flera massakrer där civila irakier mejats ner på gatorna. Blackwater blev även kraftigt kritiserade för sitt oprofessionella och kriminella beteende efter orkanen Katrina. Har blivit tvungna att byta namn på grund av sin dåliga pr och de många skandaler de varit inblandade i har nu blivit uppköpta av Monsanto och tar hand om deras ärenden. Där de bland annat bedriver utpressning mot USA:s jordbrukare om de inte går Monsantos vägar.

I den demokratiska konstitutionen… eller den kanske inte så demokratiska men i alla fall av USA tillsatta konstitutionen i Irak står i artikel 81 att bönderna måste köpa utsäde av Monsanto!

Fruktansvärt! Irak som lidit så till den grad sedan USA var där och ställde till oreda under det första gulfkriget. Inte bara sanktionerna som lett till konstant akut matbrist och undernäring ända sedan 1991. Därtill följer allt gift som USA låtit hagla över landet under de båda krigen mot Irak. Generalen som var med och ledde Operation Desert storm ”Stormin” Norman Schwarzkopf sade vi ett tillfälle då han trodde att kamerorna var avstängda ”Vi kanske inte når Baghdad men vi har i alla falla förgiftat deras vattentillgång för det kommande århundradet.” Titta bara på den mängd deformerade barn som föds.

Känsliga tittare varnas!

Det är kanske heller ingen slump at Benazir Bhutto mördades bara en kort tid efter det att hon meddelade att Osama Bin Laden var död. Vilket inte ligger i USA:s intresse. Mannen som fortfarande inte är efterlyst för de så kallade 9/11 attentaten som banade vägen för det globala ”kriget mot terrorismen”.

http://www.fbi.gov/wanted/wanted_terrorists

Regn med olja och COREXIT har fallit över USAs sydstater och orsakat skador på skördar. Det talades även om att Ryssland på grund av den föreliggande risken för dåligt regn har beslutat att inte exportera någon säd under de kommande två åren. De har även hamstrat upp plast till ensilagebollar. Allt för att att skydda sitt land från det väntade dåliga nedfallet.

Återigen kan vi hoppas att det här inte sprids till Europa utan att skiten stannar kvar i mexikanska golfen. Platsen är ju annars perfekt vald för en attack mot planeten och dess befolkning.

Tonvis med döda fiskar har spolats upp på stränderna runt mexikanska golfen.

Så här har åtskilliga platser sett ut efter katastrofen.

200 000 husägare i Florida har slutat betala av sina lån. Eftersom de anser sig ha blivit utsatta för en värdeminskning bortom deras egen kontroll. Det finns inte avhysningsmän så det räcker för att göra något åt det. Därtill går nog inte husen att sälja.

Tänk om vi kunde få detta att hända globalt. Om alla slutade betala av sina räntor. Då skulle vi ändra läget på planeten ganska omgående.

Zbigniew Brzezinski president Barack Obama:s mentor och vetran inom det globala maktnätverket skrev i boken Between two ages in the technetronic era 1970 att det största problemet för den globala elitens agenda är att allt för många tänker fritt och opponerar sig. Vilket han upprepade återigen för inte så länge sedan.

Ian Crane sade att han inte skulle hålla på med det han gör om han inte trodde att de goda krafterna VI skulle vinna i slutändan.  Han gav också några exempel från Kuwait och efter Exxon Valdez katastroferna på hur fantastiskt naturen själv verkar för att rena och hela sig.  

DET BEHÖVER INTE VARA SÅ HÄR!

VI KAN GÖRA NÅGONTING ÅT DET HÄR!

http://www.ianrcrane.co.uk/
 

… and perhaps it wasn´t any great surprise that Halliburton would be involved here too. Halliburton who earns enormous sums on the war in Iraq while they continue to pay its former CEO Dick Cheney even after he left the company to become U.S. vice president. And later on paying him off after he resigned from his post in the White House.

Isn´t it just typical that Halliburton was responsible for securing the drill holes under the Deepwater Horizon? BP had serious issues with Halliburtons proceedings and ordered them to change their approach. While Schlumberger who would inspect and approve the seal (seal and inspection may not be performed by the same company) warned that it would not hold, the casting was vibrating and was about to give way. Whereupon Schlumberger’s staff phoned the mainland and got lifted off the rig by helicopter just hours before the oil rig exploded.

 The warnings were ignored!

On the Board of Directors of Schlumberger was Jamie Gorelick, who resigned from the company’s board in June 2010 because her legal representation of BP was in conflict with her position on Schlumberger.

Jamie Gorelick sat on the board of Fannie Mae who swindled away many billions of dollars from small investors in the U.S.. She also participated in the legislation and design of the 9/11 Commission, which 67% of its members consider to be corrupt.

Some of the key witnesses to the event, Robert Kaluza and Ronald Sepulvado has refused to testify in the Deepwater Horizon interrogations and invoked the fifth amendment to the U.S. Constitution. The fifth amendment protects witnesses from being forced to incriminate themselves. To “plead the Fifth” is to refuse to answer a question because the answer could be self incriminating  evidence of any illegal behavior be punished by fine, penalty or forfeiture.

The only way to force them to interrogation is by (subpoena) to call to trial in the Senate. The U.S. house of  representatives voted by 420 votes to 1 that they would be heard by means of subpoena. But the Senate rejected it. Isn´t that just a great democracy.

 

Who are you protecting?

What are we hiding here?

Crane said that Rockefeller stopped Henry Ford from developing the electric car in 1896! It’s pretty amazing that the latest electrical appliances in our homes are yesturdays news after just 6 months while we’re still, after 140 years traveling with engines that burn oil. He also believes that peak oil is just a myth to keep oil prices high.

Matthew Simmons, who went out and publicly criticized BP for Deepwater Horizon. Found after the Gulf of Mexico was evacuated on July 23 because of Tropical Storm Bonnie, the coordinates of the camera that monitored the oil leak, was changed to another borehole which had been lost. So while BP announced that the leak was sealed, Matthew Simmons spoke publicly once again and revealed the fraud. A week later he was found dead in his hot tub. The diagnosis: a previously unknown heart condition combined with drowning.

Wasn´t it just appropriate for BP that he died after that statement. BP has also hired XE for tackling the crisis after the Deepwater Horizon disaster. XE was formerly known as Blackwater. A mercenary army and private security firm that has received contracts for huge amounts during the war in Iraq. There they built a record as criminals and has since been banned. They have been implicated in several massacres in which Iraqi civilians have been mown down in the streets. Blackwater was also heavily criticized for unprofessional and criminal conduct following Hurricane Katrina. Blackwater has been forced to change name because of poor public relations and the many scandals they have been involved in has now been bought by Monsanto and take care of their cases. Where they for example use extortion against U.S. farmers if they walk their own and not Monsanto’s roads.

In the democratic constitution … or maybe not so democratic but at least instituted by the U.S. Constitution of Iraq, Article 81 states that the farmers must buy seed from Monsanto!

Terrible! Iraq that has suffered so much since the U.S. was there and made a mess in the first Gulf War. Not only the sanctions which resulted in constant acute food shortages and malnutrition ever since 1991. As well as the amount of poison that the U.S. sent hailing over the country during the two wars against Iraq. The general who was present and led Operation Desert Storm “Stormin ‘Norman Schwarzkopf on an occasion when he thought the cameras were turned off, said “We may not get to Baghdad, but we have to atleast poisoned their water supply for the coming century. “Just look at all the deformed babies born.

Sensitive viewers beware!

 

Perhaps it´s not a coincidence either that Benazir Bhutto was assassinated just a short time after she announced that Usama Bin Laden was dead. Which is not in U.S. interests. The man who still is not charged with the so-called 9 / 11 attacks, which paved the way for the global “war on terror”.

 
http://www.fbi.gov/wanted/wanted_terrorists

Rain with oil and COREXIT has fallen over the  southern U.S. states and caused crop damage. There was also talk of Russia who because of the current expectation of bad rainfall have decided not to export any grain during the next two years. They also hoard up plastic for silage balls. All to protect their country from the expected bad fallout.
Again, we hope that this does not spread to Europe but that crap stays in the Gulf of Mexico. The site is otherwise perfect for an attack on the planet and its people.

 
Tons of dead fish have washed up on beaches around the Gulf of Mexico.
Several places have looked like this after the disaster.200 000 houseowners in Florida have stopped paying their mortgages. Because they believe they have been subjected to an impairment beyond their control and there are not enough resourses  to do anything about it. In addition, the houses are probably not able to get sold.

What if we could make this happen on a global scale. If everyone stopped paying their mortages. Then we would change the situation on the planet rather quickly.

Zbigniew Brzezinski, President Barack Obama’s mentor and veteran within the global power network, wrote in his book Between Two Ages In The technetronic era in 1970 that the biggest problem for the global elite’s agenda is that too many people are free thinkers and  dare to oppose. Something which he repeated again, not so long ago.

Ian Crane said he would not keep doing what he does if he didn´t believe that the force of good , WE would win in the end. He also gave some examples from Kuwait and the Exxon Valdez disaster of how amazingly nature is working to clean and heal itself.

IT DOESN`T HAVE TO BE LIKE THIS!

WE CAN DO SOMETHING ABOUT THIS!

http://www.ianrcrane.co.uk/

Lyssnar på  Listening to: In Flames the jester´s dance

Advertisements
This entry was posted in 9/11, BP oil spill, Politics and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s