Arthur Ponsonby: Falsehood in wartime Propaganda lies of the First World War

Arthur Ponsonby: Falsehood in wartime Propaganda lies of the First World War

En bok ursprungligen utgiven 1928 som avslöjar en mängd allierade propagandalögner om första världskriget. Det mesta är idag bortglömt eller vedertagen sanning. Men som då skapade en opinion och ett klimat för den dittills grymmaste och vidrigaste konflikten i vår historia. Denna väl planerade konflikt som skulle bana vägen för det andra världskriget och orsaka ännu mer lidande.

Arthur Ponsonby satt med i det engelska parlamentet. Han var en av de som kämpade emot kriget och som indignerades över den flod av lögner, förtal och desinformation som då flödade. Här jämför han propagandan och lögnerna med de senare dementierna och vittnesbörden om saker som inte kommit till allmän kännedom. Här nämns även lite grann om Rysk, Tysk, Fransk och Amerikansk världskrigspropaganda.

Boken belyser bland mycket annat:

Lögnen om tysklands ansvar för att ha startat kriget. Ponsonby tar här upp en del av de inofficiella överenskommelser som ingåtts mellan England och Frankrike inför det kommande kriget redan flera år innan krigsutbrottet. Förplaneringen och det politiska efterspelet på mordet på Franz Ferdinand.

Sänkningen av Lusitania vilken påstås ha varit ett helt civilt fartyg. Sänkningen av båten var inte så barbarisk som påstås och definitivt inte någon form av krigsförbrytelse men gav USA en ursäkt och en folkopinion för att intervenera i världskriget.

Ponsonby visar även på att trots att det hette ”Ett krig för att göra slut på alla krig!” så fortsatte Englands militärbudget att öka efter det att kriget var över.

Trots att England sade sig inte eftersträva territoriella vinningar så erövrade England 1,4 miljoner kvadrat miles i bland annat Palestina, Egypten Västafrika och Mesopotamien.

Lögner om att tyskarna bombade sjukhus.

Lögner om att tyskarna stympade sjuksköterskor och Belgiska barn.

Lögner om att tyskarna skulle ha vanhelgat kyrkor.

Förvanskningar och lögnhistorier om fotografier.

Lögnen om att tyskarna var de första som använde stridsgas.

Lögner om att tyskar kokade tvål av människor. (Ja tydligen redan i första världskriget…)

I det stora hela en mycket läsvärd bok.

Om det ljögs så här friskt mellan 1914 och 1918 och om det vi serveras idag är ens hälften så mycket propagandalögner så utsätts vi för en otrolig desinformation.

Tyvärr tror jag att vi ligger värre till idag.

Ett väldigt talande citat, vilket är lika aktuellt nu som då. Från Bakom scenen på fransk journalism av ”En fransk chefredaktör”
”… Om man reducerar lögnen till ett vetenskapligt system och lägger på den tjock och tung med stor möda och tillräckliga resurser sprider den över hela världen som den rena sanningen, kan man vilseleda hela nationer under långa perioder och driva dem in i en slakt för anledningar de inte har minsta intresse av. Vi har sett detta tillräckligt under det senaste kriget och kommer att se det i nästa med vilken någon slags klumpig försyn försöker lösa överbefolkningens problem. Vi drog omedelbart den mycket korrekta slutsatsen att det inte är tillräckligt att flamma upp massorna för krig och för att undslippa anklagelser om krigs-skuld, framställa fienden som en farlig hotare av freden och den hemskaste av människor.”

Falsehood in wartime propaganda lies of the first world war

Arthur Ponsonby

1928 IHR 1980

Institute for historical review

Arthur Ponsonby: Falsehood in Wartime Propaganda Lies of the First World War

A book originally published in 1928 revealing a host of allied propaganda lies about the First World War. Most are now forgotten or taken as conventional truth. But at that time they created an opinion and a climate for the hitherto cruelest and most disgusting conflict in our history. This well-planned conflict that would pave the way for the Second World War, causing yet even more suffering.

Arthur Ponsonby was member of the English Parliament. Being one of those who campaigned against the war, and was indignant over the barrage of lies, slander and disinformation which then flowed. Here he compares the propaganda and lies with the latter denials and the testimony of things that did not become public knowledge. Here also Russian, German, French and American world war propaganda gets a mention.

The book illuminates, among other things:

The lie of Germany’s sole responsibility for starting the war. Ponsonby here addresses some of the informal understandings reached between England and France preceding the war already several years before it´s outbreak. Pre-planning and the political aftermath of the assassination of Franz Ferdinand.

The sinking of the Lusitania which is alleged to have been an entirely civilian ship. The sinking of the boat was not as barbaric as claimed, and certainly not any kind of war crime, but gave the U.S. an apology and a public opinion to intervene in the World War.

Ponsonby also shows that although it was called “A war to end all wars!” England’s military budget continued to increase after the war was over.

 
Despite the fact that England claimed she did not seek territorial gains still England conquered 1.4 million square miles for instance in Palestine, Egypt, West Africa and Mesopotamia.

Lies about the Germans bombing hospitals.

Lies about the Germans mutilating nurses and Belgian children.

Lies about the Germans desecrating churches.

Adulteration and false stories about photographs.

The lie that the Germans were the first to use chemical warefare.

Lies about the Germans boiling soap out of people. (Yes, apparently already in the First World War …)

On the whole a very readable book.

If lying was this well-developed between 1914 and 1918 and if what we are served today is even half as much propaganda lies, then we are exposed to an incredible amount of disinformation.

Unfortunately, I believe we are even worse off today.

A very insightful quote, one that was just as relevant then as it is now from Behind the scenes of French journalism by ”A French chief editor”
”…If you reduce the lie to a scientific system , put it on thick and heavy, with great effort and sufficient finances scatter it all over the world as the pure truth, you can deceive whole nations for a long time and drive them to slaughter for the causes in which they have not the slightest interest. We have seen that sufficiently during the last war, and will see it in the next one, by which a kind of providence will clumsily try to solve the problem of over-population. We concluded immediately, and very correctly, that it is not sufficient to inflame the masses for war, and, in order to escape the accusation of war-guilt, to represent the enemy as a dangerous disturber of the peace and the most terrible of mankind.”

 
Falsehood in wartime propaganda lies of the First World War

 
Arthur Ponsonby


1928 IHR 1980


Institute for historical review
Lyssnar på. Listening to Bolt Thrower Lest we forget:

“Commence removal of all things valued in life

The persecution what was once believed right

Humanities objective now totally derenged

When ignorance transpires, this world becomes insane.”

Advertisements
This entry was posted in Books and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s