Vem var Albert Pike Who was Albert Pike?

 

Dagens allvar i Sverige (och världen) får mig tänka på någonting som behöver upprepas.

Någonting som alla bör känna till.

Albert Pike och hans gärning. 1809 – 1891

Han drog upp en plan tillsammans med den Europeiska frimurarledaren Giuseppe Mazzini som gick ut på ett totalt världsherravälde för sin ideologi.  Allt detta avslöjades i ett brev från 15:e Augusti 1871.

Planen hade tre huvuddrag.

Ett första världskrig.

Som skulle göra slut på Ryssland och de europeiska monarkierna såväl som upprättandet av en socialiststat för deras ändamål och påbörjandet av nedmonteringen av kristendomen.

Ett andra världskrig.

Som skulle dela upp världen mellan Bourgeosin och Socialismen. Härigenom skulle Europa kraftigt försvagas.  Samt att en stat skulle skapas åt judarna.

Ett tredje världskrig.

Som skulle baseras på de religiösa motsättningarna som skulle uppstå mellan judarna och Islam. Detta skulle dra med sig världens stormakter. Detta tredje världskrig skulle bli det blodigaste och avgörande för planen .

Är det inte väldigt märkligt, ja till och med otroligt hur väl denna plan har slagit in? Men planen drogs upp före 1871! Några världskrig är ju inte direkt något man hittar på som ett skämt.

Men vem var då Albert Pike?

I lägre frimurarkretsar tämligen okänd men desto mer hyllad av sina efterföljare i de högre lagren. Frimurare av 33:e graden. Sovereign Grand Commander of the Scottish rite of freemasonry  Southern Jurisdiction. I princip så högt upp man kan komma inom frimureriet. Märk här väl att jag inte vill påskina att alla frimurare är onda. Utan att det endast är de som nått en betydande grad inom frimureriet som över huvud har någon aning om vad deras spel innebär. För de övriga är det mest bara ”jättetuff” hemlig klubb en del affärskontakter och eventuella förturer, svågerpolitik i princip. Men likafullt svär man en trohetsed till ”hantverket” och en tystnadsplikt.

Albert Pike var brigadgeneral under inbördeskriget i USA och han är den ende sydstataren som förärats med en staty i Washington DC. Trots att han skulle åtalas för förräderi och för att ha försnillat pengar. Han var även ett stort namn inom KU KLUX KLAN. Det hävdas även men här går källorna isär att han skulle varit med och grundat KKK och varit dess Grand Dragon.  Givetvis vill dagens frimurare påskina att så inte var fallet men en titt i historieböckerna avgör lätt att även här har sanningen förvanskats. Till exempel nämner inte Wikipedia inte alls Pikes förehavanden med Klanen.

http://www.freemasonrywatch.org/albertpikeandkkk.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Pike

Pike hyllas även och har ett minnesrum på Supreme Council of the 33rd degree temple i Washington DC. Väldigt lämpligt för en sådan storhet. Det här är inte frågan om någon spågubbe eller siare som Nostradamus om man nu tror på sådant utan helt enkelt bara en man som hade det politiska inflytandet att kunna planera framtiden de kommande 140 åren. Sorgligt nog har vi människor varit allt för förutsägbara och lättledda. Pike tar även upp epitetet den nya världsordningen, som skall komma efter det sista världskriget. Något som har banaliserats och vars existens har förnekats i åratal. Trots att det stått tryckt på 1dollar sedeln sedan 1935. Men idag talar våra världsledare allt mer öppet om det och än mer öppet och vedertaget och accepterat  kommer det bli.

Det finns mycket, mycket mer att säga Albert Pike och dagens situation. Sök gärna vidare…

Rekommenderad läsning

Des Griffin: Descent Into Slavery

Jüri Lina: Under skorpionens Tecken

Today’s serious situation in Sweden (and  the world) makes me think of something that needs to be repeated.
Something that everyone should know.
Albert Pike and his work. 1809 – 1891
He drew up a plan together with the European leader of freemasonry Giuseppe Mazzini who built a plan upon total world domination for their ideology. All this was revealed in a letter from 15th August 1871.
The plan had three key features.

A first world war.

Which would end Russia and the European monarchies as well as the establishment of a socialist state for their purposes and the commencement of the dismantling of Christianity.

A second world war.

That would divide the world between the bourgeoisie and Socialism. This would leave Europe severely weakened. And that a state would be created for the Jews.

A third world war.

Which would arise from the religious tensions that arise between the Jews and Islam. This would also bring into conflict the major world powers. This third world war would be the bloodiest yet and decisive for the plan.


Is not it very strange, and even amazing how well this plan has come true? And the plan was drawn before 1871! A few warld wars isnt exactly something you make up as a joke.


But who then was Albert Pike?
To the lower Freemasons, relatively unknown but all the more revered by his followers in the higher layers. Freemason of the 33rd degree. Sovereign Grand Commander of the Scottish Rite of Freemasonry Southern Jurisdiction. In principle, as high as you can get within Freemasonry. Mark this well that I do not want to imply that all Masons are evil. It is only those who achieved a significant degree in Freemasonry as the majority have no idea what their game is really about. For the rest it is mostly just a “cool” secret club some business contacts and possible pre-emptive favoritism in principle. But nevertheless you swear an oath of allegiance to the “craft” and an oath of secrecy. And you are a useful fool.. eh tool.
Albert Pike was a brigadier general during the American Civil War and he is the only one of the confederate commanders who is graced by a statue in Washington DC. Although he would be prosecuted for treason and of having embezzled money. He was also one of the biggest names in the Ku Klux Klan. It is also claimed, but here the sources go a part that he even founded the KKK and served as Grand Dragon. Of course, today’s Masons want to imply that this was not the case, but a look into the history books does determine that this again is a distortion of the truth. For example, Wikipedia does not mention Pike´s affiliation with The Klan at all

.
http://www.freemasonrywatch.org/albertpikeandkkk.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Pike
Pike is also praised and has a memorial at the Supreme Council of the 33rd degree temple in Washington DC. Very appropriate for such  a great person. This is not a case of a foreteller  or a prophet as Nostradamus, if one believes in such, but simply a man who had the political influence and abillity to plan the future, the next 140 years. Sadly, we humans have been all too predictable and easily led. Pike also addresses the epithet of the new world order, which must come after the last world war. Something that has been trivialized and whose existence has been denied for years. Although it has been printed on the 1dollar bill since 1935. But today, our world leaders are talking more openly about it, and even more openly and acknowledged and accepted, it will be.
There is so much more to say about Albert Pike and todays situation. Please do your own research …
Recommended Reading
Des Griffin: Descent Into Slavery
Jüri Lina: Under The Sign of the Scorpion

Lyssnar på Listening to Gamma Ray: New World Order

Advertisements
This entry was posted in Politics, Stockholm bombblast Stockholm bombdåd and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s