Fed & Jekyll Island

Hoppas att alla har haft en riktigt trevlig jul. Tänker inte lägga upp min julgran och mitt knäckbak och mitt pepparkakshus på nätet bara för att jag ska vara som alla andra eller för att jag inte har något bättre för mig. Tyvärr påminns man om en tragisk händelse som utspelade sig för 100 hundra år sedan.  

Federal reserve act: upptakten till och hur USA förlorade sin frihet.

Den av bankerna manipulerade bankpaniken 1907 gjorde det möjligt att lägga fram ett förslag om en privat centralbank. Förslaget utarbetades i största hemlighet på storbankiren J P Morgans privata ö Jekyll Island och lades fram av senator Nelson Aldrich. Det luddigt formulerade förslaget klubbades igenom i kongressen två dagar före jul 1910, när ytterst få ledamöter var intresserade eller ens närvarande.

En centralbank menade man skulle för alltid få ett slut på ekonomisk instabilitet och depression. Men den nya banken Federal reserve var privat vilket få Amerikaner känner till ens idag. Därtill var den också bunden genom ränta. För varje mynt och sedel som ges ut så måste ett större kapital återbetalas. Vilket är en omöjlighet. Ungefär som om en meter skulle bli lite längre eller att ett kilo skulle bli tyngre för varje år som går. Detta är föregångsmodellen för de flesta av dagens riks och centralbanker under vilka befolkningarna sjunker allt djupare och djupare ner i slaveriet. För många till synes ovetande. Därtill är Federal reserves styrelse inte heller folkvald och komplexet är i stort sett utan insyn.

Inte nog med det utan till och med Internal Revenue Services IRS: USA:s skatteverk är också privatägt. Trots att inkomstskatten inte är konstitutionsenlig  betalar  miljontals människor skatt till ett privat bolag.

 Hur blev det egentligen? Depressionen 1920 blev den dittills mest omfattande i världshistorien och kom att dra med sig så gott som alla ekonomier på den internationella arenan.  Detta har upprepats gång på gång åter. Den stora kraschen när bankkorthusen rasade med Lehman Bros 2008 är bara det senaste i raden.

Rekommenderar er att titta på filmen Zeitgeist 3 för en kort och enkel men övergripande  insikt i det ekonomiska bedrägeriet vi alla slavar under.
http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-2494254704536142411&hl=sv&fs=true
Det kanske inte heller är någon slump att samtliga fyra presidenter som blivit mördade i USA har varit motståndare till ett räntebundet  ekonomiskt system.

Abraham Lincoln 1865

James A Garfield 1881

William McKinley 1901

John F Kennedy 1963

EUROPA och EURON

Trots att vi har Euro idag som skulle betyda så mycket för den europeiska ekonomiska stabiliteten eller hur det nu hette så ser vi ändå hur bankerna styr och ställer med nationers ekonomier genom att styra räntan och tillgången på pengar. Exemplen från Grekland, Irland, Baltikum och Island borde inte ha glömts bort och de flesta borde minnas hur George Soros lekte omkull den svenska ekonomin 1992, och hur han fick halva sydostasien att stanna i slutet av 1990-talet. Denne påstådde och självgode filantrop som själv sagt sig inte bry sig om de sociala konsekvenserna av sina handlingar. 

Den filantropin kan man likna vid att bli vräkt för att sedan få emottaga matkuponger av mannen som gjort dig hemlös genom att göra sig en hacka på ditt hem ,medans han slår sig för bröstet och stoltserar sin välvilja.

Nathan Meyer Amschel Rothschild: det moderna bankväsendets fader sade ”Ge mig kontrollen över  en nations valuta, och jag behöver inte bry mig om vem som stiftar dess lagar.”

Rekommenderar boken Bankerna & Skuldnätet av Ellen Hodgson Brown en väldigt lättläst bok på 500 sidor som förklarar på ett otroligt enkelt sätt hur det ekonomiska systemet fungerar. Det är inte alls obegripligt utan mycket lätt att greppa.

 

Hope everyone has enjoyed a nice Christmas. Will not put up my Christmas tree and my butterscotch baking and my gingerbread house on the net just  to be like everyone else or because I have nothing better to do. Unfortunately one is reminded of a tragic event that took place for 100 hundred years ago.
The Federal Reserve Act: the prelude to and how the U.S. lost their freedom.
As the banks manipulated the banking panic in 1907 this made it possible to put push a bill for a private central bank. This bill was developed under secrecy at great banker JP Morgan’s private, Jekyll Island and was presented by Senator Nelson Aldrich. The vague proposal was voted through in congress just two days before Christmas 1910, when very few were interested or even present.
A central bank was said would forever put an end to economic instability and depression. But the new Federal Reserve Bank was private, which few Americans know even today. In addition, it was also bound by interest. For every coin and bill released out of the bank, more capital would have to be repaid. Which is an impossibility. Kind of like if a yard would be a bit longer, or that a pound would be a bit heavier for each year that passes. This is the flagship model for most of today’s national and central banks in which the people are sinking ever deeper and deeper into slavery. Many without even knowing. In addition, the Federal Reserve Board is not elected by the people and the complex is largely opaque.
Not only that, but even the Internal Revenue Service IRS: the U.S. Tax Office is also privately owned. Although income tax is not constitutional accordance millions of people pay tax to a private company.
 And what really happened? The depression in 1920´s, was the hitherto most extensive in the history of the world and came to drag down almost all economies on  the international arena. This has been repeated over and over again. The big crash when the bank card houses collapsed with Lehman Bros. in 2008 is only the latest in the line.
Recommend that you watch the movie Zeitgeist 3 for a short and simple but quite comprehensive insight into the financial fraud under which we are all slaves.

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-2494254704536142411&hl=sv&fs=true

Perhaps also it is not a coincidence that all four U.S presidents who have been murdered have been opposing an interest-bound economic system.
Abraham Lincoln 1865
James A. Garfield 1881
William McKinley 1901
John F Kennedy 1963
EUROPE AND THE EURO
Although we have the euro today that would be so important for the European economic stability or whatever they said, yet still the banks rule the nations economies by controlling the interest rate and availability of money. The examples from Greece, Ireland, the Baltic States and Iceland should not have been forgotten, and most of us probably remember when George Soros played and tilted the Swedish economy in 1992, and how he got half of southeast Asia to stop in the late 1990s. This allegedly good philanthropist himself said, he does not care about the social consequences of his actions.
This philanthropy can be likened with, to get evicted and then receive food stamps from the man who made you homeless by making a profit on your home, while he beats his chest and boast his benevolence.
Nathan Meyer Amschel Rothschild: the father of modern banking said “Give me control over a nation’s currency, and I do not care about who passes its laws.”

I recommend the book The web Of Debt by Ellen Hodgson Brown, a very easily read book of 500 pages.It explains in an incredibly simple way how the economic system works. It is not inconceivable, but very easy to grasp.

Lyssnar på Listening to: Helloween Judas


You promise us a bright golden future
You say you will save the world
That there will be no more hunger and pain
But we only see your golden hands
You say you take care of our survival
Sending us missiles instead
But you just betray us, deny us and lie
And you always say you would

Fight for freedom, fight for rights
I see treason in your eyes.

Your worship money and economy
There’s nothing that you wouldn’t do
If the payment is right you don’t care about life
‘Cause economy is your truth
You are the one selling terror and pain
In all the parts of the world
You are preparing the final grand slam
But you keep on tellin’ you’ll

Fight for freedom, fight for rights
I see treason in your eyes.

Advertisements
This entry was posted in Politics and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Fed & Jekyll Island

  1. Bet says:

    Happy to find this very interested and informativ blog.
    Looks forward to visit again.
    Thanks and happy NewYear from Bet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s