Självmordsbombare bara ett mantra? Suicide bombers just a mantra?

Läste i metro här i veckan att självmordsbombare hade attackerat de fredsbevarande styrkorna i Afghanistan. Rubriken tilltalade mig att läsa vidare. Bland annat framgick följande, minst fyra dödade och flera skadade, de flesta barn och att Al Qaida tagit på sig skulden.

Lite längre ner kunde man läsa att de påstådda självmordbombarna hade tagit sig upp i en hög byggnad och attackerat ovanifrån. Men vad jag missar här är: hur blev de självmordbombare. Det hela syns mest röra sig om en gerillattack. Epitetet självmordbombare har bara blivit ett mantra som upprepas till dess alla är så less på att höra det så att man helt enkelt bara tar det för givet.

Självmordsbombare = terrorist = muslimsk extremist.  

En annan dag kunde man läsa i Aftonlögnen… förlåt …bladet om havererade stater, banditstater.

Pakistan som fram tills den reinkarnerade Osama Bin Laden dog igen var allierat med USA. Med en underrubrik om att är det någonstans Al Qaida kan få tag på en atombomb är det i Pakistan.

Sudan som har exploaterats fullständigt på grund av sina oljetillgångar. Money makes the world go round, business as usual .

Afghanistan som knappt ens har fungerande post och än mindre telefon eller internet men lika fullt kunde planera och utföra den största terrorattacken någonsin utan att NORAD, CIA, FBI, DIA och resten av USA:s enorma övervakningsapparat kunde upptäcka i tid. Vänta lite tillåt mig småle. Ett land som sedan 2002 bombats tillbaka till stenåldern om det inte redan befann sig där innan.

Irak som är ett land där bortåt 500 000 människor dött på grund av USA:s sanktioner bara mellan det första och det andra kriget. Det andra Irakkriget har ännu inte kunnat rättfärdigas. Det första också baserat på fabricerade anklagelser och världspolisens profitörers lättledda lakejer leddes in i landet och katastrof och ödeläggelse följde i deras spår.

Av de tio länderna som listades var över hälften muslimska helt eller delvis och fick mest utrymme i artikeln. Det är kanske inte heller så konstigt att dessa stater havererar och blir ”banditstater” med tanke vilket förtryck och vilka sanktioner de blir utsatta för av världspolisen. Men landet Israel glöms här bort. Israel som successivt utför ett folkmord sanktionerat av staten och som hålls om ryggen av USA. Ett folkmord som får Ratko Mladic och Slobodan Milosevic att blekna i jämförelse. De stoltserar med att vara mellanösterns enda demokrati.

Samtidigt tittar jag tillbaka på hur västvärldens media från att under hela 90talet ha skrivit om hur vi ska visa förståelse för islam alltsedan 2002 har ändrat attityd fullständigt. Så till den grad att ordet terrorist blivit nästan synonymt med muslim. Tyvärr är jag rädd för att den här attityden är till för att bana vägen för att genomdriva den urladdning som är på väg i mellanöstern. Det är bara en tids fråga innan kriget mot terrorn utökas till att omfatta Pakistan och Iran med flera länder.

Otaliga nationalistgrupperingar som annars brukar anklagas för att vara populister tar tillfället i akt att spä på de groende motsättningarna. Istället för och trots att de i många fall känner till det vidriga spel som pågår bakom det storpolitiska skådespelet. Den totala likgiltigheten för liv och den totala hungern efter makt som driver den här världen i fördärvet.

Ordet populist är ju annars ganska kul. Ett bra exempel på politikers och åsiktsmaskineriets förakt för folkets vilja.

Read in metro this week that suicide bombers had attacked the peace keeping forces in Afghanistan. The headline cought my attention to read on. The article said that at least four had died and more had been wounded most of them children and that Al Qaida had taken the blame.

A little further down one could read that the suicide bombers had attacked from a high building. What I am missing here is: how did they become suicide bombers. It seems to me this was a case of a guerilla attack. Suicide bomber has become a mantra that is repeated until everyone just accepts I as fact out pure boredom.

Suicide bomber = terrorist = muslim extremist.

Another day I read In the Swedish paper Aftonbladet about bandit states.

Pakistan which until Osama Bin Laden reincarnated and died once again was allied with the USA. With some words about if there is anywhere Al Qaida can get a hold of an atom bomb it is there.

Sudan a country totally exploited for its oil resources. Money makes the world go round, business as usual.

Afghanistan though hardly having a postal service and even less of telephone and internet yet people living in caves could orchestrate the biggest terrorist attack ever and avoiding NORAD, CIA, FBI, DIA and all the rest of USA,s enormous surveillance network. Wait a minute… allow me to smile. A country that 2002 has been bombed back to the stone age, if it isn´t there already.

Iraq where 500 000 people died just because of the sanctions in between the wars. The second is still yet unjustified and the first was also based on preposterous charges, leading the profiteers easy led lackeys to wreak catastrophe and destruction.

Out of the ten states listed over half were wholly or in part Muslim and were given the most space in the article. Its not hard to understand some of reasons these states turn into “bandit states” considering the sanctions and oppression caused by the world police. But however the state of Israel is here absent, forgotten.  Israel whose continuing genocide is sanctioned by the state and is held in support by the USA.  A genocide that makes Ratko Mladic and Slobodan Milosevic pale in comparison. While they are proudly boosting about being the only democracy in the middle east.

Meanwhile looking back at mass media who during the 90,s used to write about understanding of Islam has since 2002 changed attitude completely. To the point where the word terrorist has become almost synonymous with Muslim. Unfortunately I am afraid this policy is there make way for the discharge that is coming in the middle east.  It is only a question of time before the war on terror will include Pakistan and Iran among other countries.

Advertisements
This entry was posted in Politics and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s