Hur många gånger kan man dö? How many times can one die?

Hur många gånger kan man dö?

Har inte Bin Laden varit död i flera år?

Är det inte bara för underligt att kroppen inte kan visat upp? Han är ju trots allt världens mest hatade och eftersökta man. Terrorismens essens. Begravd i havet. Tillåt mig le. Om det skulle hållas hemligt varför då meddela världen över huvud taget? Kanske Obama administrationen behövde den här scetchen för att försöka upprätthålla någon form av kredibilitet efter det otroliga misslyckandet med alla lovord (läs lögner) om dra tillbaka trupper från länderna som idag lider av Obama terror. Som nu utvidgats till ännu en nation, Libyen

Men vi blir visade gamla photoshopbilder som redan cirkulerat i flera år. Är det det bästa världens journalistkår kan prestera?

Medans Pakistans president Pervez Musharraf och före detta presidenten Benazir Bhutto meddelade för flera år sedan att Osama bin Laden redan var död.

Men det kanske mest fantastiska är att Bin Laden inte ens är efterlyst för 9/11 tillställningen som gav rättfärdigandet att inleda det här kriget mot terrorismen och en gissning är att han var lika förvånad som de flesta av oss när det hände.

How many times can one die?

Hasnt Bin Ladin been dead for years?

One weird thing is that whoever did make this story up cant unite on whether Osama shot back or not, or if he used his wife or someone elses wife as human shield  or if there was a wife there at all.

Isnt it just too weird that the body cant be shown in media . After all we are only talking about the worlds most hated and wanted man. The very epitome of terrorism. Buried in the sea. Allow me to smile. If it should remain secret then why even tell the world at all? Maybe the obama administration needed this scam to try and retain some sort of credibillity after failing utterly with all the promises (read lies) about pulling troops back from the countries suffering from Obama terror. That has now been extended to yet another nation, Libya.

But we are being shown old photoshop pictures that have been circulating for years. Is it really the best that our journalists can do?

While Pakistani president Pervez Musharraf and former president Benazir Bhutto declared several  years ago that Osama Bin Laden already was dead.

Better yet still Osama Bin Laden isnt even wanted for the 9/11 event that gave the excuse to start this war on terror and a fair guess is that he was just as surprised as most of us were when it happened.

http://ahref=

Advertisements
Posted in 9/11, Politics | Leave a comment

Fed & Jekyll Island

Hoppas att alla har haft en riktigt trevlig jul. Tänker inte lägga upp min julgran och mitt knäckbak och mitt pepparkakshus på nätet bara för att jag ska vara som alla andra eller för att jag inte har något bättre för mig. Tyvärr påminns man om en tragisk händelse som utspelade sig för 100 hundra år sedan.  

Federal reserve act: upptakten till och hur USA förlorade sin frihet.

Den av bankerna manipulerade bankpaniken 1907 gjorde det möjligt att lägga fram ett förslag om en privat centralbank. Förslaget utarbetades i största hemlighet på storbankiren J P Morgans privata ö Jekyll Island och lades fram av senator Nelson Aldrich. Det luddigt formulerade förslaget klubbades igenom i kongressen två dagar före jul 1910, när ytterst få ledamöter var intresserade eller ens närvarande.

En centralbank menade man skulle för alltid få ett slut på ekonomisk instabilitet och depression. Men den nya banken Federal reserve var privat vilket få Amerikaner känner till ens idag. Därtill var den också bunden genom ränta. För varje mynt och sedel som ges ut så måste ett större kapital återbetalas. Vilket är en omöjlighet. Ungefär som om en meter skulle bli lite längre eller att ett kilo skulle bli tyngre för varje år som går. Detta är föregångsmodellen för de flesta av dagens riks och centralbanker under vilka befolkningarna sjunker allt djupare och djupare ner i slaveriet. För många till synes ovetande. Därtill är Federal reserves styrelse inte heller folkvald och komplexet är i stort sett utan insyn.

Inte nog med det utan till och med Internal Revenue Services IRS: USA:s skatteverk är också privatägt. Trots att inkomstskatten inte är konstitutionsenlig  betalar  miljontals människor skatt till ett privat bolag.

 Hur blev det egentligen? Depressionen 1920 blev den dittills mest omfattande i världshistorien och kom att dra med sig så gott som alla ekonomier på den internationella arenan.  Detta har upprepats gång på gång åter. Den stora kraschen när bankkorthusen rasade med Lehman Bros 2008 är bara det senaste i raden.

Rekommenderar er att titta på filmen Zeitgeist 3 för en kort och enkel men övergripande  insikt i det ekonomiska bedrägeriet vi alla slavar under.
http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-2494254704536142411&hl=sv&fs=true
Det kanske inte heller är någon slump att samtliga fyra presidenter som blivit mördade i USA har varit motståndare till ett räntebundet  ekonomiskt system.

Abraham Lincoln 1865

James A Garfield 1881

William McKinley 1901

John F Kennedy 1963

EUROPA och EURON

Trots att vi har Euro idag som skulle betyda så mycket för den europeiska ekonomiska stabiliteten eller hur det nu hette så ser vi ändå hur bankerna styr och ställer med nationers ekonomier genom att styra räntan och tillgången på pengar. Exemplen från Grekland, Irland, Baltikum och Island borde inte ha glömts bort och de flesta borde minnas hur George Soros lekte omkull den svenska ekonomin 1992, och hur han fick halva sydostasien att stanna i slutet av 1990-talet. Denne påstådde och självgode filantrop som själv sagt sig inte bry sig om de sociala konsekvenserna av sina handlingar. 

Den filantropin kan man likna vid att bli vräkt för att sedan få emottaga matkuponger av mannen som gjort dig hemlös genom att göra sig en hacka på ditt hem ,medans han slår sig för bröstet och stoltserar sin välvilja.

Nathan Meyer Amschel Rothschild: det moderna bankväsendets fader sade ”Ge mig kontrollen över  en nations valuta, och jag behöver inte bry mig om vem som stiftar dess lagar.”

Rekommenderar boken Bankerna & Skuldnätet av Ellen Hodgson Brown en väldigt lättläst bok på 500 sidor som förklarar på ett otroligt enkelt sätt hur det ekonomiska systemet fungerar. Det är inte alls obegripligt utan mycket lätt att greppa.

 

Hope everyone has enjoyed a nice Christmas. Will not put up my Christmas tree and my butterscotch baking and my gingerbread house on the net just  to be like everyone else or because I have nothing better to do. Unfortunately one is reminded of a tragic event that took place for 100 hundred years ago.
The Federal Reserve Act: the prelude to and how the U.S. lost their freedom.
As the banks manipulated the banking panic in 1907 this made it possible to put push a bill for a private central bank. This bill was developed under secrecy at great banker JP Morgan’s private, Jekyll Island and was presented by Senator Nelson Aldrich. The vague proposal was voted through in congress just two days before Christmas 1910, when very few were interested or even present.
A central bank was said would forever put an end to economic instability and depression. But the new Federal Reserve Bank was private, which few Americans know even today. In addition, it was also bound by interest. For every coin and bill released out of the bank, more capital would have to be repaid. Which is an impossibility. Kind of like if a yard would be a bit longer, or that a pound would be a bit heavier for each year that passes. This is the flagship model for most of today’s national and central banks in which the people are sinking ever deeper and deeper into slavery. Many without even knowing. In addition, the Federal Reserve Board is not elected by the people and the complex is largely opaque.
Not only that, but even the Internal Revenue Service IRS: the U.S. Tax Office is also privately owned. Although income tax is not constitutional accordance millions of people pay tax to a private company.
 And what really happened? The depression in 1920´s, was the hitherto most extensive in the history of the world and came to drag down almost all economies on  the international arena. This has been repeated over and over again. The big crash when the bank card houses collapsed with Lehman Bros. in 2008 is only the latest in the line.
Recommend that you watch the movie Zeitgeist 3 for a short and simple but quite comprehensive insight into the financial fraud under which we are all slaves.

http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-2494254704536142411&hl=sv&fs=true

Perhaps also it is not a coincidence that all four U.S presidents who have been murdered have been opposing an interest-bound economic system.
Abraham Lincoln 1865
James A. Garfield 1881
William McKinley 1901
John F Kennedy 1963
EUROPE AND THE EURO
Although we have the euro today that would be so important for the European economic stability or whatever they said, yet still the banks rule the nations economies by controlling the interest rate and availability of money. The examples from Greece, Ireland, the Baltic States and Iceland should not have been forgotten, and most of us probably remember when George Soros played and tilted the Swedish economy in 1992, and how he got half of southeast Asia to stop in the late 1990s. This allegedly good philanthropist himself said, he does not care about the social consequences of his actions.
This philanthropy can be likened with, to get evicted and then receive food stamps from the man who made you homeless by making a profit on your home, while he beats his chest and boast his benevolence.
Nathan Meyer Amschel Rothschild: the father of modern banking said “Give me control over a nation’s currency, and I do not care about who passes its laws.”

I recommend the book The web Of Debt by Ellen Hodgson Brown, a very easily read book of 500 pages.It explains in an incredibly simple way how the economic system works. It is not inconceivable, but very easy to grasp.

Lyssnar på Listening to: Helloween Judas


You promise us a bright golden future
You say you will save the world
That there will be no more hunger and pain
But we only see your golden hands
You say you take care of our survival
Sending us missiles instead
But you just betray us, deny us and lie
And you always say you would

Fight for freedom, fight for rights
I see treason in your eyes.

Your worship money and economy
There’s nothing that you wouldn’t do
If the payment is right you don’t care about life
‘Cause economy is your truth
You are the one selling terror and pain
In all the parts of the world
You are preparing the final grand slam
But you keep on tellin’ you’ll

Fight for freedom, fight for rights
I see treason in your eyes.

Posted in Politics | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Vem var Albert Pike Who was Albert Pike?

 

Dagens allvar i Sverige (och världen) får mig tänka på någonting som behöver upprepas.

Någonting som alla bör känna till.

Albert Pike och hans gärning. 1809 – 1891

Han drog upp en plan tillsammans med den Europeiska frimurarledaren Giuseppe Mazzini som gick ut på ett totalt världsherravälde för sin ideologi.  Allt detta avslöjades i ett brev från 15:e Augusti 1871.

Planen hade tre huvuddrag.

Ett första världskrig.

Som skulle göra slut på Ryssland och de europeiska monarkierna såväl som upprättandet av en socialiststat för deras ändamål och påbörjandet av nedmonteringen av kristendomen.

Ett andra världskrig.

Som skulle dela upp världen mellan Bourgeosin och Socialismen. Härigenom skulle Europa kraftigt försvagas.  Samt att en stat skulle skapas åt judarna.

Ett tredje världskrig.

Som skulle baseras på de religiösa motsättningarna som skulle uppstå mellan judarna och Islam. Detta skulle dra med sig världens stormakter. Detta tredje världskrig skulle bli det blodigaste och avgörande för planen .

Är det inte väldigt märkligt, ja till och med otroligt hur väl denna plan har slagit in? Men planen drogs upp före 1871! Några världskrig är ju inte direkt något man hittar på som ett skämt.

Men vem var då Albert Pike?

I lägre frimurarkretsar tämligen okänd men desto mer hyllad av sina efterföljare i de högre lagren. Frimurare av 33:e graden. Sovereign Grand Commander of the Scottish rite of freemasonry  Southern Jurisdiction. I princip så högt upp man kan komma inom frimureriet. Märk här väl att jag inte vill påskina att alla frimurare är onda. Utan att det endast är de som nått en betydande grad inom frimureriet som över huvud har någon aning om vad deras spel innebär. För de övriga är det mest bara ”jättetuff” hemlig klubb en del affärskontakter och eventuella förturer, svågerpolitik i princip. Men likafullt svär man en trohetsed till ”hantverket” och en tystnadsplikt.

Albert Pike var brigadgeneral under inbördeskriget i USA och han är den ende sydstataren som förärats med en staty i Washington DC. Trots att han skulle åtalas för förräderi och för att ha försnillat pengar. Han var även ett stort namn inom KU KLUX KLAN. Det hävdas även men här går källorna isär att han skulle varit med och grundat KKK och varit dess Grand Dragon.  Givetvis vill dagens frimurare påskina att så inte var fallet men en titt i historieböckerna avgör lätt att även här har sanningen förvanskats. Till exempel nämner inte Wikipedia inte alls Pikes förehavanden med Klanen.

http://www.freemasonrywatch.org/albertpikeandkkk.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Pike

Pike hyllas även och har ett minnesrum på Supreme Council of the 33rd degree temple i Washington DC. Väldigt lämpligt för en sådan storhet. Det här är inte frågan om någon spågubbe eller siare som Nostradamus om man nu tror på sådant utan helt enkelt bara en man som hade det politiska inflytandet att kunna planera framtiden de kommande 140 åren. Sorgligt nog har vi människor varit allt för förutsägbara och lättledda. Pike tar även upp epitetet den nya världsordningen, som skall komma efter det sista världskriget. Något som har banaliserats och vars existens har förnekats i åratal. Trots att det stått tryckt på 1dollar sedeln sedan 1935. Men idag talar våra världsledare allt mer öppet om det och än mer öppet och vedertaget och accepterat  kommer det bli.

Det finns mycket, mycket mer att säga Albert Pike och dagens situation. Sök gärna vidare…

Rekommenderad läsning

Des Griffin: Descent Into Slavery

Jüri Lina: Under skorpionens Tecken

Today’s serious situation in Sweden (and  the world) makes me think of something that needs to be repeated.
Something that everyone should know.
Albert Pike and his work. 1809 – 1891
He drew up a plan together with the European leader of freemasonry Giuseppe Mazzini who built a plan upon total world domination for their ideology. All this was revealed in a letter from 15th August 1871.
The plan had three key features.

A first world war.

Which would end Russia and the European monarchies as well as the establishment of a socialist state for their purposes and the commencement of the dismantling of Christianity.

A second world war.

That would divide the world between the bourgeoisie and Socialism. This would leave Europe severely weakened. And that a state would be created for the Jews.

A third world war.

Which would arise from the religious tensions that arise between the Jews and Islam. This would also bring into conflict the major world powers. This third world war would be the bloodiest yet and decisive for the plan.


Is not it very strange, and even amazing how well this plan has come true? And the plan was drawn before 1871! A few warld wars isnt exactly something you make up as a joke.


But who then was Albert Pike?
To the lower Freemasons, relatively unknown but all the more revered by his followers in the higher layers. Freemason of the 33rd degree. Sovereign Grand Commander of the Scottish Rite of Freemasonry Southern Jurisdiction. In principle, as high as you can get within Freemasonry. Mark this well that I do not want to imply that all Masons are evil. It is only those who achieved a significant degree in Freemasonry as the majority have no idea what their game is really about. For the rest it is mostly just a “cool” secret club some business contacts and possible pre-emptive favoritism in principle. But nevertheless you swear an oath of allegiance to the “craft” and an oath of secrecy. And you are a useful fool.. eh tool.
Albert Pike was a brigadier general during the American Civil War and he is the only one of the confederate commanders who is graced by a statue in Washington DC. Although he would be prosecuted for treason and of having embezzled money. He was also one of the biggest names in the Ku Klux Klan. It is also claimed, but here the sources go a part that he even founded the KKK and served as Grand Dragon. Of course, today’s Masons want to imply that this was not the case, but a look into the history books does determine that this again is a distortion of the truth. For example, Wikipedia does not mention Pike´s affiliation with The Klan at all

.
http://www.freemasonrywatch.org/albertpikeandkkk.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Pike
Pike is also praised and has a memorial at the Supreme Council of the 33rd degree temple in Washington DC. Very appropriate for such  a great person. This is not a case of a foreteller  or a prophet as Nostradamus, if one believes in such, but simply a man who had the political influence and abillity to plan the future, the next 140 years. Sadly, we humans have been all too predictable and easily led. Pike also addresses the epithet of the new world order, which must come after the last world war. Something that has been trivialized and whose existence has been denied for years. Although it has been printed on the 1dollar bill since 1935. But today, our world leaders are talking more openly about it, and even more openly and acknowledged and accepted, it will be.
There is so much more to say about Albert Pike and todays situation. Please do your own research …
Recommended Reading
Des Griffin: Descent Into Slavery
Jüri Lina: Under The Sign of the Scorpion

Lyssnar på Listening to Gamma Ray: New World Order

Posted in Politics, Stockholm bombblast Stockholm bombdåd | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Bombdåd i Stockholm Bombblast in Stockholm

Lite överraskad blev man men inte speciellt förvånad. I åratal har vi åsett det ökande våldet i samhället. Detta våld förvånar nog ingen som står med båda fötterna i verkligheten. Att skapa kaos och krig i några delar av världen och samtidigt öppna dörrarna i andra delar av världen i en takt som ingendera av befolkningarna hinner anpassa sig till leder oundvikligen till kaos.

Vissa saker tycks dock lite märkliga. Minst sagt.

En person inom Försvarsmakten uppmanade några timmar innan explosionerna i Stockholm city en bekant att hålla sig borta från Drottninggatan. “Om du kan, undvik Drottninggatan i dag. Det kan hända mycket där… bara så du vet”, löd meddelandet, enligt uppgift till TT. (svd)

  • Att någon inom försvaret skulle ha varnat för att något kunde hända på Drottninggatan under dagen. Är detta ett vanligt beteende? Brukar läckor inom försvarsmakten slentrianvarna för att saker kan inträffa på Drottninggatan på lördagarna?

 

  • Om jag skulle begå ett självmordsattentat så skulle jag åtminstone bemöda mig att skriva två separata brev. Ett till min familj och ett annat till offentligheten. Händelsen skulle ju trots allt vara den största i mitt och förmodligen min familjs liv.

 

  • Sedan verkar heller inte den fundamentalistiska bilden av förövaren och hans fru stämma överens med verkligheten då grannar och bekanta intervjuas. Vi talar trots allt om muslimska fundamentalister. Således hyfsat många attribut som inte går att sticka under stolen med, avsaknaden av slöja och att jobba som stylist rimmar inte riktigt här.

För min del anser jag att vi ska hålla ögonen öppna efter mer information om vad som hände i lördags. Skulle inte förvåna mig om det skulle vissa sig att någon övning involverande säkerhetspolisen eller militären ägde rum under dagen precis som fallet var den elfte september och vid 7/7 attentaten mot Londons tunnelbana.

Det skulle heller inte förvåna mig om gärningsmannen visar sig leva likt flera av de utpekade kaparna i 9/11 dramat fortfarande gör.

Lösningen till vad det är som gör muslimer till muslimska extremister och självmordsbombare kanske helt enkelt är att de i åratal har dödats på löpande band i Irak, Pakistan, Afghanistan, Palestina och flera andra länder. Utan rättfärdigade krigsförklaringar. Det är nog bara en tidsfråga innan vi har krig i Iran också.

Det hela tycks mera som ännu en bricka i detta Problem Reaktion Lösning scenario som för oss mot ett allt mer totalitärt system. Sanningen är den att hade Socialdemokraterna varit vid makten så hade Moderaterna varit emot FRA och vice versa. Men båda partierna vet att det inte är deras beslut, direktiven kommer uppifrån och utan det nya terroristhotet hade sådana här lagar aldrig gått att införa. Nu kan man motivera varför. Precis på samma sätt som 9/11 föranledde en rad globala restriktioner mot oss världsmedborgare.

En sak är i alla fall säker: De har skapat en värld av kaos åt oss.

A bit surprising, but not all that much. For years we have witnessed the increasing violence in society. Something that can hardly be surprising for anyone standing with both feet in reality. Creating chaos and war in some parts of the world while opening wide the doors to other parts at a pace that neither of the populations can have time adapt to inevitable leads to chaos.

Some things seem a little strange. To say the least.

A person in the Armed Forces called a friend a few hours before the explosions in Stockholm to tell him to stay away from Drottninggatan. “If you can, avoid drottninggatan today. It can happen a lot there … just so you know, “read the statement, reportedly said. (Svd)

■ That someone in the military would have warned that anything could happen on Drottninggatan during the day. Is this a normal procedure? Do leaks in the armed forces routinely give warnings that things can happen on drottninggatan on Saturdays?

■ If I were to commit a suicide attack, I would at least make an effort to write two separate letters. One of my family and another to the public. The event would after all be the biggest in my life and probably my family’s life too.

■ As for the matter I dont think the picture really fits the fundamentalist image of the perpetrator and his wife to be in line with reality when neighbors and friends are interviewed. After all we are talking, about Muslim fundamentalists. Thus, a few attributes you can not hide from, the lack of a headscarf and to work as a stylist doesnt really rhymes here.

For my part, I think we should keep our eyes open for more information on what happened last Saturday. It wouldnt surprise me if any exercise involving security police or the military took place during the day just as it was on September 11th and the 7 / 7 attacks on the London Underground.

Neither would it surprise me if the offender is found to be alive like many of the alleged hijackers of 9 / 11 drama still is.

The solution to what it is that makes Muslims into Muslim extremists and suicide bombers may simply be that for years they have been killed in Iraq, Pakistan, Afghanistan, Palestine and several other countries. Without any justifying excuses.
It’s probably just a matter of time before we have war in Iran too.
It all seems more like yet another pawn in this Problem Reaction Solution scenario for us towards a more totalitarian system. The truth is that if the Social Democrats had been in power then the Conservatives had been against the FRA and vice versa. But both parties know that it is not their decision, the directives comes from above and without the new terrorist threat such laws would have never been possible to introduce. Now a motive is justified. Just like 9 / 11 prompted a number of global restrictions on world citizens.

One thing is for sure: They have created a world of chaos for us.

Lyssnar på Listening to  The Kovenant: Jihad

Posted in 9/11, Politics, Stockholm bombblast Stockholm bombdåd | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Angående WikiLeaks Regarding WikiLeaks

Har inte lagt så mycket intresse i vad WikiLeaks är och har publicerat. Men det har hela tiden verkat fullständigt bedrägligt med påståendena om våldtäkt som förts fram mot Julian Assange. Det hela liknar diskreditering av klassiskt snitt, vilket är en typisk metod för underrättelsetjänster när de för omväxlings skull inte mördar personer som misshagar dem. Denna metod är vanligast då en person inte är tillräckligt farlig men är alldeles för känd. Åtminstone för stunden. Där ett mord skulle kunna leda till en form av martyrskap vilket skulle ha en alltför positiv inverkan för personens status som mullvad eller avslöjare av undanhållen information. Nej då är en svartmålningskampanj bättre. En där offrets trovärdighet ifrågasätts eller kanske omintetgörs.
Blir man bespottad och motarbetad: då kan man vara rätt säker på att man gör något bra.
Blir man uppmuntrad och obehindrad: kan man vara säker på att man inte utgör något hot.
Kanske något för den så kallade radikala vänstern att fundera över.
Om de dokument som WikiLeaks presenterat och påstår sig förfoga över är korrekta så anser jag det bara vara bra att det kommer ut i offentligheten.
Titta på det här klippet!


Glenn Beck är förmodligen höger och kristen. Jag håller kanske inte med om vad han säger men klippet är sevärt.
”Sex by surprise” ska nog vara sexuellt utnyttjande.
http://vaken.se/ För mer information.

Haven´t put too much interest into what WikiLeaks is and what they have published. But all the time it has appeared to me that the rape charges put forth against Julian Assange have been quite preposterous. The whole thing looks more like a classical case of discrediting. Which is a most typical method used by secret service agencies that they for every once in a while use instead of murdering the subjects that happens to displease them. This method is most commonly used when a person isn´t dangerous enough but far too famous. At least for the time being. Where a murder could lead to martyrdom for the subject who would have an all too positive impact on that persons status as a mole or whistleblower. Well in this case a discrediting campaign works much better. One where the victim’s credibility is questioned or maybe even obliterated.
If you get spat upon and thwarted: then you can be pretty sure that you do something good.
If you are encouraged and unrestricted: you can be sure that you pose no threat.
Perhaps something for the so-called radical left to ponder.
If the documents that WikiLeaks have presented and claims to have, are correct, then I think it is only good that it is exposed and comes out in public.
Watch this clip!

Glenn Beck is probably a rightwing Christian. I may not agree with him but the clip is worth seeing.
“Sex by surprise” is probably a mistranslation of sexual exploitation. Kinda hard to translate but it’s not rape.
http://vaken.se/ For more information.

Lyssnar på Listening to: Godphobia SHCSW Second Hand Cock Sucking Whore  Couldnt think of any song title  more fitting for Anna Ardin.

Posted in Politics, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Stridens skönhet och sorg: Peter Englund

Ännu en bok om första världskriget. Fast inte på det vanliga statiska, stela, ständigt upprepande sättet

Här får vi istället möta 19 personer av flera olika nationaliteter vars öden följs från krigsutbrottet till dess ände.  Alla når heller inte krigsslutet utan går förlorade på vägen. På ett gripande sätt får man följa med dessa människors färd till platser de aldrig tidigare skådat och genom strapatser de aldrig tidigare upplevt.  Hur deras värld förändras och deras inställning till sig själva och sin omgivning omformas. Berättelserna är gripande, tragiska, tankvärda och emellanåt till och med lite komiska. Några får resa runt halva jorden medans andra knappt lämnar sin hemvist. Några välkomnar kriget med öppna armar och andra avskyr det intensivt. Men alla har de något gemensamt, de berörs och förändras.

Dessa berättelser omsveps av Peter Englunds vackra och målande språk. Boken är skriven kronologisk ordning i 212 små kapitel med många intressanta fotografier.

Peter Englund

2008

Atlantis bokförlag

Två fotnoter!!

Efter Versaillefördraget 1919 sade den engelske premiärministern Lloyd George så här om Tyskland.

”We have written a document that guarantees war in twenty years… When you place conditions on a people that it cannot possibly keep, you force it either to break that agreement or to war.”

Den 3:e oktober i år betalade tyskland av den sista betalningen från Versaillefördraget 59,5 miljoner euro.  Som alltid skriver segrarna historien.

Lyssnar på  Listening to: Running Wild War & Peace

“War & peace, youre walking just straight on the edge

War & peace, you´re dying in war, but you cant live in peace

You gun down your victim and the devil is laughing in scorn

youre killing your brother, cause he´s wearing the wrong uniform

The essence of all evil is living on madness and hate

So see and take over, to rule the key to your fate

Posted in Books, Documentary | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Arthur Ponsonby: Falsehood in wartime Propaganda lies of the First World War

Arthur Ponsonby: Falsehood in wartime Propaganda lies of the First World War

En bok ursprungligen utgiven 1928 som avslöjar en mängd allierade propagandalögner om första världskriget. Det mesta är idag bortglömt eller vedertagen sanning. Men som då skapade en opinion och ett klimat för den dittills grymmaste och vidrigaste konflikten i vår historia. Denna väl planerade konflikt som skulle bana vägen för det andra världskriget och orsaka ännu mer lidande.

Arthur Ponsonby satt med i det engelska parlamentet. Han var en av de som kämpade emot kriget och som indignerades över den flod av lögner, förtal och desinformation som då flödade. Här jämför han propagandan och lögnerna med de senare dementierna och vittnesbörden om saker som inte kommit till allmän kännedom. Här nämns även lite grann om Rysk, Tysk, Fransk och Amerikansk världskrigspropaganda.

Boken belyser bland mycket annat:

Lögnen om tysklands ansvar för att ha startat kriget. Ponsonby tar här upp en del av de inofficiella överenskommelser som ingåtts mellan England och Frankrike inför det kommande kriget redan flera år innan krigsutbrottet. Förplaneringen och det politiska efterspelet på mordet på Franz Ferdinand.

Sänkningen av Lusitania vilken påstås ha varit ett helt civilt fartyg. Sänkningen av båten var inte så barbarisk som påstås och definitivt inte någon form av krigsförbrytelse men gav USA en ursäkt och en folkopinion för att intervenera i världskriget.

Ponsonby visar även på att trots att det hette ”Ett krig för att göra slut på alla krig!” så fortsatte Englands militärbudget att öka efter det att kriget var över.

Trots att England sade sig inte eftersträva territoriella vinningar så erövrade England 1,4 miljoner kvadrat miles i bland annat Palestina, Egypten Västafrika och Mesopotamien.

Lögner om att tyskarna bombade sjukhus.

Lögner om att tyskarna stympade sjuksköterskor och Belgiska barn.

Lögner om att tyskarna skulle ha vanhelgat kyrkor.

Förvanskningar och lögnhistorier om fotografier.

Lögnen om att tyskarna var de första som använde stridsgas.

Lögner om att tyskar kokade tvål av människor. (Ja tydligen redan i första världskriget…)

I det stora hela en mycket läsvärd bok.

Om det ljögs så här friskt mellan 1914 och 1918 och om det vi serveras idag är ens hälften så mycket propagandalögner så utsätts vi för en otrolig desinformation.

Tyvärr tror jag att vi ligger värre till idag.

Ett väldigt talande citat, vilket är lika aktuellt nu som då. Från Bakom scenen på fransk journalism av ”En fransk chefredaktör”
”… Om man reducerar lögnen till ett vetenskapligt system och lägger på den tjock och tung med stor möda och tillräckliga resurser sprider den över hela världen som den rena sanningen, kan man vilseleda hela nationer under långa perioder och driva dem in i en slakt för anledningar de inte har minsta intresse av. Vi har sett detta tillräckligt under det senaste kriget och kommer att se det i nästa med vilken någon slags klumpig försyn försöker lösa överbefolkningens problem. Vi drog omedelbart den mycket korrekta slutsatsen att det inte är tillräckligt att flamma upp massorna för krig och för att undslippa anklagelser om krigs-skuld, framställa fienden som en farlig hotare av freden och den hemskaste av människor.”

Falsehood in wartime propaganda lies of the first world war

Arthur Ponsonby

1928 IHR 1980

Institute for historical review

Arthur Ponsonby: Falsehood in Wartime Propaganda Lies of the First World War

A book originally published in 1928 revealing a host of allied propaganda lies about the First World War. Most are now forgotten or taken as conventional truth. But at that time they created an opinion and a climate for the hitherto cruelest and most disgusting conflict in our history. This well-planned conflict that would pave the way for the Second World War, causing yet even more suffering.

Arthur Ponsonby was member of the English Parliament. Being one of those who campaigned against the war, and was indignant over the barrage of lies, slander and disinformation which then flowed. Here he compares the propaganda and lies with the latter denials and the testimony of things that did not become public knowledge. Here also Russian, German, French and American world war propaganda gets a mention.

The book illuminates, among other things:

The lie of Germany’s sole responsibility for starting the war. Ponsonby here addresses some of the informal understandings reached between England and France preceding the war already several years before it´s outbreak. Pre-planning and the political aftermath of the assassination of Franz Ferdinand.

The sinking of the Lusitania which is alleged to have been an entirely civilian ship. The sinking of the boat was not as barbaric as claimed, and certainly not any kind of war crime, but gave the U.S. an apology and a public opinion to intervene in the World War.

Ponsonby also shows that although it was called “A war to end all wars!” England’s military budget continued to increase after the war was over.

 
Despite the fact that England claimed she did not seek territorial gains still England conquered 1.4 million square miles for instance in Palestine, Egypt, West Africa and Mesopotamia.

Lies about the Germans bombing hospitals.

Lies about the Germans mutilating nurses and Belgian children.

Lies about the Germans desecrating churches.

Adulteration and false stories about photographs.

The lie that the Germans were the first to use chemical warefare.

Lies about the Germans boiling soap out of people. (Yes, apparently already in the First World War …)

On the whole a very readable book.

If lying was this well-developed between 1914 and 1918 and if what we are served today is even half as much propaganda lies, then we are exposed to an incredible amount of disinformation.

Unfortunately, I believe we are even worse off today.

A very insightful quote, one that was just as relevant then as it is now from Behind the scenes of French journalism by ”A French chief editor”
”…If you reduce the lie to a scientific system , put it on thick and heavy, with great effort and sufficient finances scatter it all over the world as the pure truth, you can deceive whole nations for a long time and drive them to slaughter for the causes in which they have not the slightest interest. We have seen that sufficiently during the last war, and will see it in the next one, by which a kind of providence will clumsily try to solve the problem of over-population. We concluded immediately, and very correctly, that it is not sufficient to inflame the masses for war, and, in order to escape the accusation of war-guilt, to represent the enemy as a dangerous disturber of the peace and the most terrible of mankind.”

 
Falsehood in wartime propaganda lies of the First World War

 
Arthur Ponsonby


1928 IHR 1980


Institute for historical review
Lyssnar på. Listening to Bolt Thrower Lest we forget:

“Commence removal of all things valued in life

The persecution what was once believed right

Humanities objective now totally derenged

When ignorance transpires, this world becomes insane.”

Posted in Books | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment