Bombdåd i Stockholm Bombblast in Stockholm

Lite överraskad blev man men inte speciellt förvånad. I åratal har vi åsett det ökande våldet i samhället. Detta våld förvånar nog ingen som står med båda fötterna i verkligheten. Att skapa kaos och krig i några delar av världen och samtidigt öppna dörrarna i andra delar av världen i en takt som ingendera av befolkningarna hinner anpassa sig till leder oundvikligen till kaos.

Vissa saker tycks dock lite märkliga. Minst sagt.

En person inom Försvarsmakten uppmanade några timmar innan explosionerna i Stockholm city en bekant att hålla sig borta från Drottninggatan. “Om du kan, undvik Drottninggatan i dag. Det kan hända mycket där… bara så du vet”, löd meddelandet, enligt uppgift till TT. (svd)

  • Att någon inom försvaret skulle ha varnat för att något kunde hända på Drottninggatan under dagen. Är detta ett vanligt beteende? Brukar läckor inom försvarsmakten slentrianvarna för att saker kan inträffa på Drottninggatan på lördagarna?

 

  • Om jag skulle begå ett självmordsattentat så skulle jag åtminstone bemöda mig att skriva två separata brev. Ett till min familj och ett annat till offentligheten. Händelsen skulle ju trots allt vara den största i mitt och förmodligen min familjs liv.

 

  • Sedan verkar heller inte den fundamentalistiska bilden av förövaren och hans fru stämma överens med verkligheten då grannar och bekanta intervjuas. Vi talar trots allt om muslimska fundamentalister. Således hyfsat många attribut som inte går att sticka under stolen med, avsaknaden av slöja och att jobba som stylist rimmar inte riktigt här.

För min del anser jag att vi ska hålla ögonen öppna efter mer information om vad som hände i lördags. Skulle inte förvåna mig om det skulle vissa sig att någon övning involverande säkerhetspolisen eller militären ägde rum under dagen precis som fallet var den elfte september och vid 7/7 attentaten mot Londons tunnelbana.

Det skulle heller inte förvåna mig om gärningsmannen visar sig leva likt flera av de utpekade kaparna i 9/11 dramat fortfarande gör.

Lösningen till vad det är som gör muslimer till muslimska extremister och självmordsbombare kanske helt enkelt är att de i åratal har dödats på löpande band i Irak, Pakistan, Afghanistan, Palestina och flera andra länder. Utan rättfärdigade krigsförklaringar. Det är nog bara en tidsfråga innan vi har krig i Iran också.

Det hela tycks mera som ännu en bricka i detta Problem Reaktion Lösning scenario som för oss mot ett allt mer totalitärt system. Sanningen är den att hade Socialdemokraterna varit vid makten så hade Moderaterna varit emot FRA och vice versa. Men båda partierna vet att det inte är deras beslut, direktiven kommer uppifrån och utan det nya terroristhotet hade sådana här lagar aldrig gått att införa. Nu kan man motivera varför. Precis på samma sätt som 9/11 föranledde en rad globala restriktioner mot oss världsmedborgare.

En sak är i alla fall säker: De har skapat en värld av kaos åt oss.

A bit surprising, but not all that much. For years we have witnessed the increasing violence in society. Something that can hardly be surprising for anyone standing with both feet in reality. Creating chaos and war in some parts of the world while opening wide the doors to other parts at a pace that neither of the populations can have time adapt to inevitable leads to chaos.

Some things seem a little strange. To say the least.

A person in the Armed Forces called a friend a few hours before the explosions in Stockholm to tell him to stay away from Drottninggatan. “If you can, avoid drottninggatan today. It can happen a lot there … just so you know, “read the statement, reportedly said. (Svd)

■ That someone in the military would have warned that anything could happen on Drottninggatan during the day. Is this a normal procedure? Do leaks in the armed forces routinely give warnings that things can happen on drottninggatan on Saturdays?

■ If I were to commit a suicide attack, I would at least make an effort to write two separate letters. One of my family and another to the public. The event would after all be the biggest in my life and probably my family’s life too.

■ As for the matter I dont think the picture really fits the fundamentalist image of the perpetrator and his wife to be in line with reality when neighbors and friends are interviewed. After all we are talking, about Muslim fundamentalists. Thus, a few attributes you can not hide from, the lack of a headscarf and to work as a stylist doesnt really rhymes here.

For my part, I think we should keep our eyes open for more information on what happened last Saturday. It wouldnt surprise me if any exercise involving security police or the military took place during the day just as it was on September 11th and the 7 / 7 attacks on the London Underground.

Neither would it surprise me if the offender is found to be alive like many of the alleged hijackers of 9 / 11 drama still is.

The solution to what it is that makes Muslims into Muslim extremists and suicide bombers may simply be that for years they have been killed in Iraq, Pakistan, Afghanistan, Palestine and several other countries. Without any justifying excuses.
It’s probably just a matter of time before we have war in Iran too.
It all seems more like yet another pawn in this Problem Reaction Solution scenario for us towards a more totalitarian system. The truth is that if the Social Democrats had been in power then the Conservatives had been against the FRA and vice versa. But both parties know that it is not their decision, the directives comes from above and without the new terrorist threat such laws would have never been possible to introduce. Now a motive is justified. Just like 9 / 11 prompted a number of global restrictions on world citizens.

One thing is for sure: They have created a world of chaos for us.

Lyssnar på Listening to  The Kovenant: Jihad

Advertisements
This entry was posted in 9/11, Politics, Stockholm bombblast Stockholm bombdåd and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s